Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
„Białogóra”
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia procedur i ich wprowadzenia do Systemu
Zarządzania Jakością oraz obowiązku korzystania z
zintegrowanego systemu informatycznego „IntraDok”
służącego do elektronicznego obiegu dokumentów w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia "Wojewódzkiego Planu Poboru"
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa położonej w
Gdańsku.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul.
Poznańskiej 26.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie Nr 219/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia
29 października 2007 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
bezprztargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na
udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
14.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu
Kartuskiego nieruchomości stanowiącej przedmiot własności
Skarbu Państwa.
14.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się