Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny z zasobu Skarbu Państwa
na rzecz Gminy Miasta Gdańska
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy
ul. Buczka 17 B w Gdańsku, stanowiącego własność Skarbu
Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego województwa pomorskiego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa
Energetycznego
15.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
15.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się