Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (załącznik nie
podlega publikacji)
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa
we współwłasności nieruchomości na rzecz Województwa
Pomorskiego
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu
Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta
Gdańska
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy aktualnego wykazu osób
zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce
organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które
posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz
osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa
lub je cofnięto, oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o
ochronie informacji niejawnych, oraz pisemnego upoważnienia
przez kierownika jednostki do dopuszczenia do pracy lub
pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, z
dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”, jeżeli osoba nie posiada poświadczenia
bezpieczeństwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie,
w okręgach wyborczych Nr 7 i Nr 13
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy Nowa
Wieś Lęborska, w obwodzie głosowania Nr 10 w Garczegorzu
05.03.2015 więcej