Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (załącznik nie
podlega publikacji)
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 2/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa
we współwłasności nieruchomości na rzecz Województwa
Pomorskiego
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 3/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu
Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta
Gdańska
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy aktualnego wykazu osób
zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce
organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które
posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz
osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa
lub je cofnięto, oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o
ochronie informacji niejawnych, oraz pisemnego upoważnienia
przez kierownika jednostki do dopuszczenia do pracy lub
pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, z
dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”, jeżeli osoba nie posiada poświadczenia
bezpieczeństwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie,
w okręgach wyborczych Nr 7 i Nr 13
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
05.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy Nowa
Wieś Lęborska, w obwodzie głosowania Nr 10 w Garczegorzu
05.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się