Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10 lutego
2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania
środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zmienione
zarządzeniem Nr 19/2010 Dyrektora Generalnego z dnia 26 maja
2010r. oraz zarządzeniem Nr 30/2010 Dyrektora Generalnego z dnia
26 października 2010r.oraz zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora
Generalnego z dnia 8 lutego 2012 r.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 lutego 2013 r.
Zarządzenie zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 19/2012 z dnia
23 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i
wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na
stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem
przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej
zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania Indywidualnego Programu
Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej
zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 9 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 17/09 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w sprawie
powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, komend powiatowych i
miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno
– Spożywczych w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku
zmienione zarządzeniem nr 22/09 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21 lipca
2009 r. oraz zarządzeniem nr 23/12 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 września
2012 r.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 17 maja 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 14/12 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia
2012 roku w sprawie wdrożenia Systemu Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, komend
powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Gdańsku,
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcy
Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/11 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2011
r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się