Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 304/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 303/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na podwyższenie stopy procentowej dla
rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 302/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego
planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa
pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach
komisji.
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 301/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady
do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 300/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie pomorskim w 2016 r.
23.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 298/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
22.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 297/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 296/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 295/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
04.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się