Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przejęcia od samorządu
Województwa Pomorskiego obiektów oraz mienia ruchomego
stanowiącego wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych na
terenie województwa pomorskiego
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu
08.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
06.12.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 października 2017 r.
o zmianie niektórych zarządzeń Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu stosowania telepracy w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
24.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się