Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad
działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych
04.02.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie pomorskim w 2019 roku
03.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu
teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania
dokumentacją.
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
31.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w
okręgu wyborczym Nr 14
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.146.2018 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.75.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa
28.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.186.2018 dotyczącej zgody na
nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie
nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu na
rzecz Gminy Cewice
28.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się