Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 59503 (186/19) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału
Polityki Społecznej.
13.01.2020 więcej
Nabór nr 59556 (1/20) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
13.01.2020 więcej
Nabór nr 59172 (188/19) – Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w
Oddziale Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału
Finansów i Budżetu.
31.12.2019 więcej
Nabór nr 59171 (187/19) – Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale
Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i
Budżetu.
31.12.2019 więcej
Nabór nr 59170 (184/19) – Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej
31.12.2019 więcej
Nabór nr 59011 (185/19) – Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw
sprawozdawczości, kontroli i polityki senioralnej w Oddziale
Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej
23.12.2019 więcej
Nabór nr 59008 (176/19) – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszy inspektor do spraw infrastruktury w
Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
23.12.2019 więcej
Nabór nr 58623 (183/19) - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Kadr i Płac Biura
Kadr i Organizacji
12.12.2019 więcej
Nabór nr 58541 (180/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko kierownik oddziału w Oddziale Koordynacji
Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału Koordynacji
Świadczeń.
11.12.2019 więcej
Nabór nr 58540 (179/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń.
11.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się