Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.150.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności
nieruchomości
02.01.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.175.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa
02.01.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.6.2019
dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości
stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Gminy Władysławowo
31.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.100.2018 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.116.2019 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości
30.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.180.2019 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2019 dotyczącej zgody na
nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa
służebnością przejazdu i przechodu
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.170.2019 dotyczącej zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
24.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.189.2019 dotyczącej zgody na
nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa
służebnością przejazdu i przechodu
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się