Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.196.2018 dotyczącej zgody na
nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
23.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.171.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
23.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz wojewódzkiego
planu kwalifikacji wojskowej
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 1
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w
okręgu wyborczym Nr 3
14.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Linia
14.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kosakowo
14.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Wejherowie
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.173.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.178.2018 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
11.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się