Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib,
terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych
komisji lekarskich orzekających o kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej
18.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.49.2019 dotyczącej zmiany
zarządzenia w przedmiocie zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
18.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dawczo-odbiorczej
składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
15.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na
obszarze województwa pomorskiego w 2019 r.
15.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.28.2019 dotyczącej zmiany
zarządzenia w przedmiocie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.56.2019 dotyczącej zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.132.2018 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
14.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez
Wojewodę Pomorskiego
11.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2019r.
zmieniające zarządzenie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie
powołania Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich
orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w
2019r.
11.03.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Damnica
25.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się