Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku regulaminu pracy
17.12.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 17 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
18.11.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla
budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdyni przy ul.
Legionów 130
26.10.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji
Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz
ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień
publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
14.10.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony
indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
13.10.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
22.09.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 22 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku regulaminu pracy
23.07.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli
17.07.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
19.06.2020 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej
obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
08.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się