Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Koczała wykonywania
określonych zadań Urzędu Miejskiego w Miastku.
12.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
12.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu
teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją
jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania
spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania
systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie lokali usytuowanych w budynku
posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa wraz ze
sprzedażą położonego na niej budynku
04.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się