Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 1/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie rezerwatu przyrody “Kwidzyńskie Ostnice”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 2/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Las Mątawski”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 3/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty za wstęp na obszar rezerwatu
przyrody „Kręgi Kamienne”
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod
uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w 2005 roku w województwie pomorskim
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 5/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 9/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia nr 14/97 Wojewody Słupskiego z
dnia 14 października 1997 r. w sprawie podziału obszaru
województwa słupskiego na obwody łowieckie
27.04.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 10/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia w gminie Stegna miejscowości: Stegna,
Jantar, Junoszyno i Mikoszewo za uprawnione do pobierania opłaty
miejscowej
27.04.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się