2019-11-07

Zatwierdzanie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdza wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs.

 

Aktem prawnym określającym ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Wojewoda zatwierdza program kursu KPP po:

 

• stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

 

• przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej.

 

Kurs powinien trwać co najmniej 66 godzin (1 godzina zegarowa = 60 minut), w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

 

Każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny (m.in. założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania, wykaz umiejętności wynikowych i treści nauczania) dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego zatwierdzenia przez wojewodę.

 

Podmiot w celu uzyskania zatwierdzenia programu kursu winien złożyć do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku komplet dokumentów, który obejmuje:

 

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z załącznikami:

 

1. Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (zgodny z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy), zawierający:

 

• założenia organizacyjno-programowe (cel główny kształcenia; szczegółowe cele kształcenia; czas trwania kursu; warunki realizacji kursu; sposób sprawdzania efektów nauczania);

• plan nauczania;

• treści nauczania i umiejętności wynikowe;

• wskazówki metodyczne i metodologiczne;

 

2. Regulamin organizacyjny kursu określający organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne;

 

3. Oświadczenie kierownika podmiotu w sprawie zapewnienia bazy dydaktycznej kursu;

 

4. Wykaz kadry dydaktycznej wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy:

 

lekarz systemu 

- prawo wykonywania zawodu,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla lekarza systemu,

- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);

 

pielęgniarka systemu 

- prawo wykonywania zawodu oraz dyplom specjalizacji lub karty szkolenia specjalizacyjnego lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego,

- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);

 

ratownik medyczny 

- dyplom ratownika medycznego,

- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu (tj. w zespołach ratownictwa medycznego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych);

 

psycholog 

- dyplom psychologa,

- zaświadczenie potwierdzające, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;

 

osoby prowadzące zajęcia dodatkowe w zakresie ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego 

- dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dyplom/prawo wykonywania zawodu),

- zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów (osobiście lub drogą pocztową):

 

Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

pok. nr 399 K

tel. 58 30 77 157

 

Po złożeniu kompletu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej nastąpi:

• ocena formalna dokumentów, co do zgodności z przepisami prawa,

• weryfikacja kwalifikacji kadry kierowniczej i dydaktycznej kursu,

• ewentualna kontrola bazy dydaktycznej.

 

W przypadku stwierdzenia braków w wymaganej dokumentacji wzywa się podmiot do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiony bez rozpoznania.

 

Jeżeli podmiot spełnia stawiane mu wymagania wydawana jest decyzja zatwierdzająca program kursu.

 

Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy do wojewody.

Opłatę za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. należy uiścić na rachunek:

Urząd Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

numer konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

z dopiskiem: zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Wydanie decyzji winno nastąpić w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna: Art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Odwołanie od decyzji:

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, które należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Zmiany:

 

O wszelkich zmianach obejmujących zakres merytoryczny kursu podmiot zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Każda zmiana programu kursu obejmująca jego zakres merytoryczny powoduje obowiązek ponownego zatwierdzenia programu kursu.

 

W przypadku ubiegania się o wydanie kolejnej decyzji należy złożyć wniosek, oświadczenie informujące o rodzaju zmiany oraz dokumenty, które uległy zmianie w stosunku do dokumentów złożonych przy wydawaniu wcześniejszej decyzji.

Załączniki

  Oświadczenie 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz kadry dydaktycznej 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...amu kursu.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się