2019-11-07

Obowiązek informowania wojewody o organizacji egzaminów i kursów KPP

Wojewoda prowadzi kontrole podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Podmiot prowadzący kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na 14 dni przed planowaną organizacją kursu lub egzaminu recertyfikacyjnego zawiadamia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie ze wzorem (Formularz – informacja o kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub Formularz – informacja o egzaminie recertyfikacyjnym).

 

Do druku informującego o planowej organizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy podmiot prowadzący kurs załącza:

 

• harmonogram zajęć – zawierający datę i godzinę zajęć, temat zajęć, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia;

 

• dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu, w którym odbędzie się kurs – w przypadku organizacji kursu poza siedzibą podmiotu prowadzącego kurs;

 

• w przypadku prowadzenia zajęć przez kadrę dydaktyczną niewykazaną we wniosku o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy.

 

Podmiot prowadzący kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzi dziennik zajęć każdego kursu (wzór – Dziennik zajęć kursu w zakresie KPP).

 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia znak ROR.450.10.23.2019.JP z dnia 8 stycznia 2020 r. do egzaminu recertyfikacyjnego może podejść wyłącznie osoba, która spełnia wszystkie niżej wykazane warunki: 

  1. jest zatrudniona  w jednostkach współpracujących z systemem, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem,
  2. posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,
  3. termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu (tj. do egzaminu recertyfikacyjnego można przystąpić jedynie w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności zaświadczenia).

Załączniki

  DZIENNIK ZAJĘĆ 56,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 24,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O EGZAMI...RTYFIKACYJNYM 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O KURSIE KPP 61 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się