2019-11-07

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM

Aby uzyskać wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) dla jednostki wpisywanej do rejestru na wniosek, należy:

 

1. Założyć osobiste konto w Systemie Administracji P2, pod adresem https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

2. Wykonać poprawne zalogowanie do systemu – uzyskując automatycznie uprawnienia do złożenia wniosku
o wpis/aktualizację lub usunięcie z rejestru.

3. Złożyć wniosek w systemie informatycznym do właściwego urzędu wojewódzkiego.

4. Złożony poprzez system informatyczny wniosek wygenerować, wydrukować i podpisać.

5. Do wydrukowanego wniosku załączyć:

 

· oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 15 ust. 1 oraz 1a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

· kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

· kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny” potwierdzone za zgodność z oryginałem,

· dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia,

· kopię statutu lub regulaminu potwierdzoną za zgodność z oryginałem - dotyczy jednostek określonych w art. 15 ust. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

· podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego - zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie właściwego ratownictwa,

· opis rozwiązań organizacyjno-technicznych zmierzających do zapewnienia gotowości operacyjnej w określonym ustawowo czasie (przedmiotowy opis powinien zawierać zasady obsługi wykazanego numeru telefonu kontaktowego, procedury mobilizacji jednostki oraz określać sposób dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia),

· klauzulę informacyjną.

 

6. Wniosek wraz z załącznikami wysłać pocztą na adres:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
 

lub poprzez platformę ePUAP – dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – na adres ESP (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

/bntc34p17l/ezd
 

lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału BZK, IV piętro, pok. nr 398 O.

 

Przebieg procesu rejestracji jednostki współpracującej z systemem wpisywanej na wniosek:

1. Zarejestrowanie użytkownika w P2 (użytkownik dostaje uprawnienia do złożenia wniosku o wpis/aktualizację/usunięcie z rejestru).

2. Złożenie wniosku (o wpis/aktualizację/usunięcie) do konkretnego urzędu wojewódzkiego/wojewody.

3. Rejestracja faktu formalnego wpłynięcia wniosku przez analityka/referenta w UW (określenie daty wpływu do urzędu wniosku wraz z załącznikami, wysłanego pocztą lub przez e-PUAP).

4. Akceptacja formalna przez analityka/referenta w UW.

5. Akceptacja merytoryczna przez analityka/referenta w UW.

6. Zatwierdzenie wprowadzenia jednostki do rejestru przez wojewodę.

7. Publikacja danych w rejestrze.

 

 

Link do instrukcji obsługi RJWPRM:

 

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/rjwprm_instrukcja_jednostkawnioskujaca_analityk_wojewoda_5981c9d413ad2.pdf

 

W przypadku wystąpienia problemów przy korzystaniu z systemu, prosimy kontakt z infolinią:

tel.: 22 597-09-76, 22 492-50-05

e-mail: rjwprm@csioz.gov.pl.

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

pok. nr 399 K

tel. 58 30 77 157

 

Termin załatwienia sprawy

 

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 

Podstawa prawna

 

1) art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.

 

W chwili składania wniosku o wpis do rejestru należy przedstawić dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię (może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

 

Ulgi i zwolnienia

 

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej jednostkę ubiegająca się o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, jeżeli jest ona organizacją pożytku publicznego i jeżeli dokonuje zgłoszenia lub składa wniosek o dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji o wpisie do rejestru) wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Sposób wniesienia opłaty

 

Pobór opłaty skarbowej odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańsk rachunek 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(za pośrednictwem Banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf).

Opłatę skarbową można również uiszczać gotówką kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku jak
i przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000, tytułem: „opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

 

Podstawa prawna wnoszenia opłat

 

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

  oświadczenie.docx 14,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  KLAUZULA INFORMACYJ... - RJWPRM.pdf 272,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się