2019-11-07

Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Jednostkami współpracującymi z systemem PRM są podmioty, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:

 

· jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

· jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

· jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,

· jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,

· podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego,

· podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego,

· podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego,

· jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

· społeczne organizacje oraz inne podmioty, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

– które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

 

Jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wpisywane są do rejestru z urzędu.Pozostałe jednostki mogą zostać wpisane do rejestru na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że:

 

1. osiągają gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu,

2. dysponują ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1,

3. dysponują środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt. 1.

 

Rejestr obejmuje następujące dane:

 

1. nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;

2. teren działania jednostki współpracującej z systemem;

3. liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b;

4. wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;

5. maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;

6. numery telefonów kontaktowych;

7. wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;

8. współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;

9. czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku.

 

 

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się