2019-11-07

Centrum Urazowe

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

 

1.       centrum urazowe jest to wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spełniającą wymagania określone w ustawie;

 

2.       centrum urazowe dla dzieci jest to wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego dziecięcego, spełniającą wymagania określone w ustawie.

 

Centrum urazowe w województwie pomorskim funkcjonuje w Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17 w Gdańsku.

 

Centrum urazowe dla dzieci w województwie pomorskim funkcjonuje w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Szpitalu M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

 

Szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego, kryteriów kwalifikacji osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym, sposobu postępowania z pacjentem urazowym określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego.

 

Szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego dla dzieci w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego dziecięcego, kryteriów kwalifikacji osoby do 18 roku życia będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci, sposobu postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

 

Zgodnie z art. 23a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencje centrów urazowych oraz centrów urazowych dla dzieci. Ewidencja znajduje się w Rejestrze Państwowego Ratownictwa Medycznego pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się