2014-12-11

Ordery i odznaczenia państwowe


 

Rachela Iwona Wysocka
Biuro Wojewody

tel.: 58 30 77 263
faks: 58 30 11 417
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
pokój 161 (wejście B, I piętro)

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia
(art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

 

 

Podstawowe akty prawne:

  • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 475),
  • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. z 1992 r., poz. 452, z późn. zm),
  • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., poz. 2743, z późn. zm.).

 

 

Najwyższym wyróżnieniem zasług cywilnych i wojskowych
położonych w czasie pokoju lub wojny
dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
są ordery i odznaczenia

(art. 1 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach).

 

 

Ordery i odznaczenia Prezydent RP nadaje z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ordery – Prezesa Rady Ministrów lub Kapituł Orderów,
  • odznaczenia – Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, a w przypadku Krzyża Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.


Organy uprawnione przedstawiają Prezydentowi wnioski o nadanie odznaczeń za zasługi w dziedzinach objętych zakresem ich działania. Wojewodowie z własnej inicjatywy lub inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych mogą występować o nadanie odznaczeń osobom związanym z obszarem województwa miejscem zamieszkania, pracy lub działalności.

 

Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia nie zobowiązuje organu uprawnionego do przedstawienia Prezydentowi wniosku w tej sprawie.

 

Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom polskim. Mogą być nadawane również cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia Prezydentowi Minister Spraw Zagranicznych.

 

Ordery i odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie, jednakże z wnioskiem o odznaczenie zasłużonych osób zmarłych można wystąpić wyjątkowo – w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej – i niezwłocznie po śmierci osoby proponowanej do nadania odznaczenia.

 

Odznaki nadanych orderów i odznaczeń wręcza Prezydent RP bądź w jego imieniu:

  • osoby uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy,
  • w Siłach Zbrojnych – dowódcy upoważnieni przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych,
  • za granicą – kierownicy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą w imieniu Prezydenta RP wręczać także: marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz oraz wójt. Wyjątkowo Prezydent RP może upoważnić do wręczenia inną osobę.

 

 

 

Poniżej pobrać można formularze: wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego, wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, druk zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego oraz informację na temat prawidłowego sporządzania dokumentacji w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, uwzględniającą zalecenia Kancelarii Prezydenta RP, a także klauzulę informacyjną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

Załączniki

  wniosek o order lub...aństwowe.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o Medal za ...Służbę.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytanie o karalność.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o ordera...stwowych.pdf 64,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyjna - RODO.pdf 23,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się