2020-09-21

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, np. pliki zawierające treści aktów prawnych, dokumentacje przeprowadzonych kontroli np. wystąpienia pokontrolne, skany dokumentów.
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia

 • pochodzą z różnych źródeł, niektóre treści (np. dokumenty) nie zostały wytworzone przez urząd
 • opracowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których urząd nie jest uprawniony
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tj. przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Zakrzewski.
 • E-mail: dostepnosc@gdansk.uw.gov.pl
 • Telefon: 58 30 77 152

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulic: Okopowej i Toruńskiej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

 

Najbliższe przystanki:

 1. Stacja Gdańsk Śródmieście(około 400 metrów) – przystanek SKM;
 2. Toruńska(około 290 metrów) - przystanek autobusowy
 3. Urząd Wojewódzki/Marszałkowski (ulica: Augustyńskiego) (około 200 metrów) - przystanek autobusowy
 4. Muzeum Narodowe(około 260 metrów) - przystanek autobusowy

Dojazd do następujących przystanków liniami:

 • Toruńska– liniami: 106, 108, 111, 118, 123, 131, 132, 154, 189, 205, 207, 256, N1, N4, N9, N11
 • Urząd Wojewódzki/Marszałkowski (ulica:Augustyńskiego) – liniami: 123, 131
 • Muzeum Narodowe– liniami: 106, 111, N9, N11

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Gmach urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dla klientów: od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej. Ponadto, od ulicy Toruńskiej jest wejście do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 1. Wejścia do urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej:
  • wejście „B” od ulicy Okopowej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone jest w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • drzwi przy wejściu „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
  • windy:
   • w wejściu „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
   • na I piętrze przy sekretariacie Dyrektora Generalnego przy pokoju nr 140,
   • od ul. Rzeźnickiej na Sali Paszportów,
  • parking wielopoziomowy znajdujący się  naprzeciwko  wejścia „B” do budynku  Pomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego od ulicy Okopowej - posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • parking przed wejściem od ulicy Rzeźnickiej posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • po lewej stronie, przy wejściu „B” od ulicy Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc,
  • wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę schodową do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy schodowej klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się obok platformy.
 2. Wejście od ulicy Toruńskiej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w związku z remontem Zespół zmienił tymczasowo siedzibę. Adres tymczasowej siedziby: Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Do budynku tymczasowej siedziby Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi  ogólnodostępne wejście z poziomu 0 z ulicy Smoluchowskiego:

 • drzwi wyposażone są w Videodomofon ,przycisk dzwonka dostosowany jest wysokością dla osoby siedzącej na wózku , Videodomofon obsługiwany jest przez pracowników rejestracji,
 • w odległości około 50 m od budynku , znajduje się przystanek autobusowy, obsługiwany przez pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • z holu do części biurowej , jak i medycznej prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, bez progów,
 • przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony,
 • na tym samym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Windy zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na I, II i III piętrze oraz do części pomieszczeń na IV piętrze budynku.

Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Dostęp do większości pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku pętla indukcyjna znajduje się na parterze gdzie mieści się Zespół Obsługi Klienta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza windą.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Delegatura Urzędu w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Gmach Urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

 • wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • winda,
 • parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Winda zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Delegaturę Urzędu.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Dostęp do pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta na III piętrze jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, toaleta na IV piętrze wyposażona jest w uchwyty oraz dzwonek przywołujący pomoc.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób
z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Obsługi Klienta

W budynku urzędu od ulicy Okopowej przy wejściu „B”, w holu głównym po lewej stronie mieści się Zespół Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Zespołu dotyczące udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom. Polegają one na informowaniu przez pracownika Zespołu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie zejścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta.

W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP.

Ponadto, każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do urzędu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), w PUW wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. W Zespole Obsługi Klienta przy wejściu B zainstalowano komputer typu all-in-one z kamerą internetową oraz urządzeniem głośnomówiącym, pozwalający na połączenie wideokonferencyjne on-line z tłumaczem języka migowego (tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a polskim językiem fonicznym). W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiają sprawę klienta korzystając z usługi tłumaczenia rozmowy on-line przy pomocy tego urządzenia.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć w zakładce: Dla klienta/Tłumacz języka migowego, tj. na stronie pod adresem:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/tlumacz-jezyka-migowego/tlumacz-jezyka-migowego-w-puw.html

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..