2015-03-02

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP),
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku informuje o sposobach doręczania dokumentów elektronicznych.
 
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych -
wspólne dla wszystkich niżej wymienionych metod doręczania:
 
 1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
   
 2. Akceptowalne formaty załączników:
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
   
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 
Metody doręczania dokumentów elektronicznych
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 
 
I.   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
    - utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
/bntc34p17l/ezd
 
 
Wykaz usług udostępnionych przez PUW za pośrednictwem ePUAP  (kliknięcie na odnośnik powoduje otwarcie strony z wykazem usług)

 
Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
 1. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
 2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
 3. Przy informacjach dotyczących danej usługi znajduje się przycisk: Załatw sprawę.  Po kliknięciu na ten przycisk będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
 5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
 
Profil Zaufany ePUAP
 
 
 
 
W celu uniknięcia problemów związanych z korzystaniem z dostępnych usług prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na wskazanej stronie.
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
 • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
 
 
II.   Dostarczanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej
bez Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)
dotyczy tylko wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz skarg i wniosków składanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego
 
Adres skrzynki poczty elektronicznej właściwej do kontaktu z PUW:
 
 
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej - 20 MB.

 

III.    Dostarczenie dokumentów elektronicznych osobiście

       -  do Zespołu Obsługi Klienta przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

          (wejście IV – B)

          w godzinach pracy Zespołu tj.:

 
Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 18.00
Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45
 
na następujących informatycznych nośnikach danych:
 
 • pamięć masowa USB,
 • płyta CD/DVD.
 
Klientowi wystawione zostanie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) w postaci papierowej.