2014-12-01

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

 
1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
    podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
    - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 
2. Akceptowalne formaty załączników:
 
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
   
3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

 
http://www.epuap.gov.pl/
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
/bntc34p17l/ezd lub /bntc34p17l/SkrytkaESP
 
 
Wykaz usług udostępnionych przez PUW za pośrednictwem ePUAP  (kliknięcie na odnośnik powoduje otwarcie strony z wykazem usług)

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
 2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać korzystając z zakładki Zarejestruj się (adres: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta)
 3. Przy informacjach dotyczących danej usługi znajduje się przycisk: Załatw sprawę.  Po kliknięciu na ten przycisk będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
 5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

Instrukcja dostarczenia do urzędu pisma ogólnego w postaci elektronicznej korzystając z usługi: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”  - link do strony, na której znajduje się instrukcja


Profil Zaufany ePUAP

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego:
 

Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:

 • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

 

W przypadku niektórych usług jest możliwość wysyłania większych załączników. Maksymalna wielkość załączników jest podawana podczas dodawania ich do formularza.
 

 • Zalecane przeglądarki internetowe:
  • Google Chrome od wersji 71.0.3
  • Firefox od wersji 65.0.1
  • Safari od wersji 12.0.2
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się