2014-11-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP))

 

 • Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem banków bądź poczty, według obowiązujących cenników oraz taryf).

 

 • Opłatę skarbową można również uiszczać gotówką w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000 (za pośrednictwem banków bądź poczty, według obowiązujących cenników oraz taryf).


  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  NBP O/O Gdańsk

  93 1010 1140 0169 1313 9120 0000


   
 • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących OPŁATĘ SKARBOWĄ konto jest następujące:


  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  PL 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000
   

  BIC inst. : NBPLPLPW

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się