2014-12-01

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wykonuje swoją działalność w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 i Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1. W obydwu obiektach usunięto bariery architektoniczne oraz wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w poniżej opisanym zakresie.
 

UWAGA!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim zmienił tymczasowo siedzibę.
 
Adres tymczasowej siedziby:
 
Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Adres do korespondencji:
 
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.
 

IWejścia do Urzędu, toalety, windy, parkingi.

II.   Zespół Obsługi Klienta.

III.Tłumacz języka migowego w PUW.

IV. Odsłuchiwanie informacji zawartych na stronie internetowej PUW.

V.  Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

VI.Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

VII. Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


 
I. Wejścia do Urzędu, toalety, windy, parkingi.
1. Wejścia do Urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej:
 
· wejścia „A” i „B” od ulicy Okopowej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone są w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· drzwi przy wejściu „A” i „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
· windy:
o  w wejściu „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
o  na I piętrze przy sekretariacie Dyrektora Generalnego przy pokoju nr 140,
o  od ul. Rzeźnickiej na Sali Paszportów,
· parking przed wejściem od ulicy Rzeźnickiej posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
· oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
· po lewej stronie, przy wejściu „B” od ulicy Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc – więcej informacji znajduje się w pkt. II,
· wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę schodową do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy schodowej klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się obok platformy.
 
2. Wejście od ulicy Toruńskiej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - na parterze znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 
 • platforma do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • przystosowane przejścia, korytarze oraz pomieszczenia tj. pokój do rejestracji, pokoje badań oraz poczekalnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • oznaczona toaleta wyposażona w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3. Wejścia do Urzędu w Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1:
 
· wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· winda,
· parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
II. Zespół Obsługi Klienta.

Przy wejściu „B” od ulicy Okopowej, po lewej stronie mieści się Zespół Obsługi Klienta. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Zespołu dotyczące udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom. Polegają one na informowaniu przez pracownika Zespołu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie zejścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta.

 

W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP – więcej informacji znajduje się na stronie pod adresem:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/sprawy-bl/potwierdzanie-przedluzanie-waznosci-i-uniewaznianie-profilu-zaufanego-epuap.html

Ponadto, każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

 

III. Tłumacz języka migowego w PUW.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w PUW wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. W Zespole Obsługi Klienta przy wejściu B zainstalowano komputer typu all-in-one z kamerą internetową oraz urządzeniem głośnomówiącym, pozwalający na połączenie wideokonferencyjne on-line z tłumaczem języka migowego (tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a polskim językiem fonicznym). W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiają sprawę klienta korzystając z usługi tłumaczenia rozmowy on-line przy pomocy tego urządzenia.
 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/tlumacz-jezyka-migowego/tlumacz-jezyka-migowego-w-puw.html
 

IV. Odsłuchiwanie informacji zawartych na stronie internetowej PUW.
Oficjalna strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wprowadziła możliwość odsłuchiwania informacji zawartych na witrynie. Dzięki temu z portalu mogą korzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze. Co ważne program Intelligent Web Reader potrzebny do "posłuchania" informacji zamieszczanych na stronie www.gdansk.uw.gov.pl jest bezpłatny.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na komputerze rozpoczyna się lekcja, w której w prosty sposób wyjaśnione są zasady posługiwania się przeglądarką. Postępując zgodnie ze wskazówkami "mówiącego" instalatora oraz samouczka obsługę programu można opanować w ciągu kilkunastu minut. Program posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PUW pod adresem:
 
V. Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zamieszcza się:
 

1) na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2) w Biuletynie Informacji Publicznej PUW

3) na tablicy ogłoszeń w holu budynku przy wejściu „B”.
 

Aplikacje na wolne stanowiska przyjmowane są tylko w ramach opublikowanych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559, z późn. zm.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku mogą zostać zatrudnione osoby, które w toku otwartego i konkurencyjnego naboru dadzą najlepszą gwarancję wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i danego urzędu. W naborze może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany objęciem stanowiska i jednocześnie spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
 

W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, za wyjątkiem stanowisk pracy o które mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną określonym w przepisach dokumentem. Dyrektor Generalny wskazuje ww. stanowiska po uzyskaniu zgody Szefa Służby Cywilnej
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.
 

Osoba niepełnosprawna skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu pod warunkiem, że:
 
 • złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano, że poziom zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %,
 • przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • znajdzie się w gronie, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Każde ogłoszenie zawiera informacje dotyczące warunków pracy (odnoszących się do charakteru pracy, sposobu wykonywania zadań oraz informacje dotyczące miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego wolnego stanowiska pracy).
 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat zasad przeprowadzania naboru dostępne są na stronie:
 

https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/241320_nabor-na-wolne-stanowiska-pracy.html
 

VI. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)
Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Informacje dot. potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP znajdują się na stronie:
 
Na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.html

 

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 

oraz na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/uslugi-epuap/uslugi-udostepnione-poprzez-platforme-epuap.html

 

znajduje się wykaz usług udostępnianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poprzez platformę ePUAP.

 

VII. Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PUW pod adresem: http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/ankieta znajduje się Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety. Zebrane od Państwa uwagi wpłyną na kolejne usprawnienia pracy w Urzędzie. 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..