2014-12-01

Informacje dla niepełnosprawnych

I. Obsługa osób niepełnosprawnych.
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wykonuje swoją działalność w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 i Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1. W obydwu obiektach usunięto bariery architektoniczne oraz wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
 
1. Wejścia do Urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej:
· wejścia „A” i „B” od ulicy Okopowej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone są w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· drzwi przy wejściu „A” i „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
· windy:
o w wejściu „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
o na I piętrze przy sekretariacie Dyrektora Generalnego przy pokoju nr 140,
o od ul. Rzeźnickiej na Sali Paszportów,
· parkingi przed wejściami „A” i „B” od ulicy Okopowej oraz od ulicy Rzeźnickiej posiadają miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
· oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
· po lewej stronie, przy wejściu „B” od ulicy Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc – więcej informacji znajduje się w pkt. II,
· wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę schodową do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy schodowej klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się obok platformy.
2. Wejście od ulicy Toruńskiej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - na parterze znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
  • platforma do przewozu osób niepełnosprawnych,
  • przystosowane przejścia, korytarze oraz pomieszczenia tj. pokój do rejestracji, pokoje badań oraz poczekalnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • oznaczona toaleta wyposażona w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3. Wejścia do Urzędu w Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1:
· wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· winda,
· parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.
II. Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych wdrożone w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby klientów.
· Przy wejściu „B” od ulicy Okopowej, po lewej stronie mieści się Zespół Obsługi Klienta. W Zespole wyodrębniono stanowiska pracy do obsługi osób niepełnosprawnych oraz ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Zespołu, dotyczące udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom (polegają one na informowaniu przez pracownika Zespołu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie zejścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta).
W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP – więcej informacji znajduje się na stronie pod adresem:
· W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w PUW wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. W Zespole Obsługi Klienta przy wejściu B zainstalowano komputer typu all-in-one z kamerą internetową oraz urządzeniem głośnomówiącym, pozwalający na połączenie wideokonferencyjne on-line z tłumaczem języka migowego (tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a polskim językiem fonicznym). W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiają sprawę klienta korzystając z usługi tłumaczenia rozmowy on-line przy pomocy tego urządzenia. Więcej informacji znajduje się na stronie:
· Załatwiając sprawy związane z obsługą paszportową, uwzględnia się indywidualną sytuację klientów. W przypadkach, w których istnieje ustawowy wymóg osobistego składania wniosków czy odbioru wytworzonych dokumentów, a stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność uniemożliwiają dokonanie tych czynności w siedzibie Oddziału, pracownicy przyjmują wnioski oraz wydają dokumenty w miejscach wskazanych przez wnioskodawców.
III. Wersja strony internetowej PUW dla niewidzących.
Oficjalna strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wprowadziła możliwość odsłuchiwania informacji zawartych na witrynie. Dzięki temu z portalu mogą korzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze. Co ważne program Intelligent Web Reader potrzebny do "posłuchania" informacji zamieszczanych na stronie www.gdansk.uw.gov.pl jest bezpłatny.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na komputerze rozpoczyna się lekcja, w której w prosty sposób wyjaśnione są zasady posługiwania się przeglądarką. Postępując zgodnie ze wskazówkami "mówiącego" instalatora oraz samouczka obsługę programu można opanować w ciągu kilkunastu minut. Program posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PUW pod adresem:
 
IV. Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zamieszcza się:
· na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
· w Biuletynie Informacji Publicznej PUW na stronie:
· w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stronie: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=on.
 
Jedną z zasadniczych zasad przyświecających procesowi naboru w służbie cywilnej jest składanie przez kandydatów kompletu dokumentów wymaganych w danym ogłoszeniu,
w tym spełnianie warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej z dnia
21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), tj. korzystanie z pełni praw publicznych; nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwa skarbowe; posiadanie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy oraz nieposzlakowanej opinii. Ponadto, o zatrudnienie mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu pod warunkiem, że:
  • złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano, że poziom zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %,
  • przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnosprawność,
  • znajdzie się w gronie, nie więcej niż pięciu albo dwóch (w przypadku wyższych stanowisk w s.c.) najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe / pożądane.
Każde ogłoszenie zawiera informacje dotyczące warunków pracy (odnoszących się do charakteru pracy, sposobu wykonywania zadań oraz informacje dotyczące miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego wolnego stanowiska pracy) oraz wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, a także wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla procesu naboru.
Od 4 lat obserwowalny jest w PUW proces wzrostu liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych: odsetek zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością wzrósł z 3,08% w roku 2009 do 5,42% w roku 2013.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat zasad przeprowadzania naboru dostępne są na stronie:
 
V. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)
Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilu zaufanego ePUAP - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Informacje dot. potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP znajdują się na stronie:
Na stronie:
znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz wykaz usług udostępnianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poprzez platformę ePUAP.
 
 
Ponadto uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PUW pod adresem: http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/ankieta znajduje się Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety. Zebrane od Państwa uwagi wpłyną na kolejne usprawnienia pracy w Urzędzie. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się