2014-12-01

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wykonuje swoją działalność w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 i Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1. W obydwu obiektach usunięto bariery architektoniczne oraz wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w poniżej opisanym zakresie.
 

UWAGA!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim zmienił tymczasowo siedzibę.
 
Adres tymczasowej siedziby:
 
Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Adres do korespondencji:
 
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.
 

IWejścia do Urzędu, toalety, windy, parkingi.

II.   Zespół Obsługi Klienta.

III.Tłumacz języka migowego w PUW.

IV. Odsłuchiwanie informacji zawartych na stronie internetowej PUW.

V.  Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

VI.Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

VII. Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


 
I. Wejścia do Urzędu, toalety, windy, parkingi.
1. Wejścia do Urzędu od ulicy Okopowej i ulicy Rzeźnickiej:
 
· wejścia „A” i „B” od ulicy Okopowej bez przeszkód w postaci progów, wyposażone są w dwa podjazdy o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· drzwi przy wejściu „A” i „B” od ulicy Okopowej dwuskrzydłowe wyposażone w automatyczny system otwierania,
· windy:
o  w wejściu „B” od ulicy Okopowej przy Zespole Obsługi Klienta – przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braill’a,
o  na I piętrze przy sekretariacie Dyrektora Generalnego przy pokoju nr 140,
o  od ul. Rzeźnickiej na Sali Paszportów,
· parking przed wejściem od ulicy Rzeźnickiej posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
· oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
· po lewej stronie, przy wejściu „B” od ulicy Okopowej mieści się Zespół Obsługi Klienta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc – więcej informacji znajduje się w pkt. II,
· wejście od ulicy Rzeźnickiej wyposażone jest w platformę schodową do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Aby skorzystać z platformy schodowej klient powinien wezwać pracownika obsługującego platformę poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się obok platformy.
 
2. Wejście od ulicy Toruńskiej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - na parterze znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 
 • platforma do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • przystosowane przejścia, korytarze oraz pomieszczenia tj. pokój do rejestracji, pokoje badań oraz poczekalnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • oznaczona toaleta wyposażona w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3. Wejścia do Urzędu w Delegaturze w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1:
 
· wejście wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
· winda,
· parking posiada miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
II. Zespół Obsługi Klienta.

Przy wejściu „B” od ulicy Okopowej, po lewej stronie mieści się Zespół Obsługi Klienta. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Zespołu dotyczące udzielania pomocy niepełnosprawnym klientom. Polegają one na informowaniu przez pracownika Zespołu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie zejścia do niepełnosprawnego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu przebywania klienta.

 

W Zespole można potwierdzić, przedłużyć ważność i unieważnić profil zaufany ePUAP – więcej informacji znajduje się na stronie pod adresem:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/sprawy-bl/potwierdzanie-przedluzanie-waznosci-i-uniewaznianie-profilu-zaufanego-epuap.html

Ponadto, każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

 

III. Tłumacz języka migowego w PUW.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), w PUW wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi osób głuchoniemych. Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. W Zespole Obsługi Klienta przy wejściu B zainstalowano komputer typu all-in-one z kamerą internetową oraz urządzeniem głośnomówiącym, pozwalający na połączenie wideokonferencyjne on-line z tłumaczem języka migowego (tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a polskim językiem fonicznym). W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiają sprawę klienta korzystając z usługi tłumaczenia rozmowy on-line przy pomocy tego urządzenia.
 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/tlumacz-jezyka-migowego/tlumacz-jezyka-migowego-w-puw.html
 

IV. Odsłuchiwanie informacji zawartych na stronie internetowej PUW.
Oficjalna strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wprowadziła możliwość odsłuchiwania informacji zawartych na witrynie. Dzięki temu z portalu mogą korzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze. Co ważne program Intelligent Web Reader potrzebny do "posłuchania" informacji zamieszczanych na stronie www.gdansk.uw.gov.pl jest bezpłatny.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu na komputerze rozpoczyna się lekcja, w której w prosty sposób wyjaśnione są zasady posługiwania się przeglądarką. Postępując zgodnie ze wskazówkami "mówiącego" instalatora oraz samouczka obsługę programu można opanować w ciągu kilkunastu minut. Program posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PUW pod adresem:
 
V. Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zamieszcza się:
 

1) na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2) w Biuletynie Informacji Publicznej PUW

3) na tablicy ogłoszeń w holu budynku przy wejściu „B”.
 

Aplikacje na wolne stanowiska przyjmowane są tylko w ramach opublikowanych ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559, z późn. zm.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku mogą zostać zatrudnione osoby, które w toku otwartego i konkurencyjnego naboru dadzą najlepszą gwarancję wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i danego urzędu. W naborze może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany objęciem stanowiska i jednocześnie spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
 

W służbie cywilnej może zostać zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, za wyjątkiem stanowisk pracy o które mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną określonym w przepisach dokumentem. Dyrektor Generalny wskazuje ww. stanowiska po uzyskaniu zgody Szefa Służby Cywilnej
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.
 

Osoba niepełnosprawna skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu pod warunkiem, że:
 
 • złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano, że poziom zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %,
 • przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • znajdzie się w gronie, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Każde ogłoszenie zawiera informacje dotyczące warunków pracy (odnoszących się do charakteru pracy, sposobu wykonywania zadań oraz informacje dotyczące miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego wolnego stanowiska pracy).
 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat zasad przeprowadzania naboru dostępne są na stronie:
 

https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/241320_nabor-na-wolne-stanowiska-pracy.html
 

VI. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)
Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Informacje dot. potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP znajdują się na stronie:
 
Na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.html

 

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 

oraz na stronie:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/uslugi-epuap/uslugi-udostepnione-poprzez-platforme-epuap.html

 

znajduje się wykaz usług udostępnianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poprzez platformę ePUAP.

 

VII. Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PUW pod adresem: http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/ankieta znajduje się Ankieta Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety. Zebrane od Państwa uwagi wpłyną na kolejne usprawnienia pracy w Urzędzie. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się