2014-10-21

Delegatura w Słupsku

 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

DELEGATURA W SŁUPSKU    

 

adres: ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk

telefon: 59 84 23 710

    Godziny urzędowania :

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.45

 

 

Delegaturą Urzędu kieruje : 

 

Maria Matuszewska

Dyrektor Biura do spraw Obsługi Delegatury

 

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

nr pokoju: 341 III piętro

tel. 59 84 23 710,  59 84 68 400 

fax: 59 84 23 731

e-mail: delegatura@gdansk.uw.gov.pl

 

Biuro do spraw Obsługi Delegatury      

Oddziały  

Rodzaje załatwianych spraw

Kontrole

Rejestry

 

 • Paszport

   

          

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dot. przetwarzania danych osobowych

   

  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

  informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, zwany dalej Administratorem;
  • kontakt do Inspektorem ochrony danych osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych, Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności kancelaryjnych oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt e RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • w przypadku niepodania danych niemożliwe jest rozpatrzenie spraw.
  • posiada Pani/Pan prawo do:

  -        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  -        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  -        przenoszenia danych,

  -        wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz prawnie określony okres archiwizacji.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                      

   

   
   
   

   

   

   

  Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

  Tożsamość administratora

  Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

  Dane kontaktowe administratora

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

  Prawa podmiotów danych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
  Zapoznałem się