2014-12-03

Kontrole

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 525 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda kontroluje:

  • wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
  • jednostki podległe organom rządowej administracji zespolonej w województwie;
  • wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
  • podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.

Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych.

 

Tryb i sposób wykonywania kontroli, sposób dokumentowania, sposób prowadzenia kontroli w trybie zwykłym oraz uproszczonym określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.