2020-09-08

Resortowy program MALUCH plus - edycja 2021

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" edycja - 2021

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

1.   Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2.   O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3.   Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

·         Moduł 1a (dla jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

·         Moduł 1b (dla jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

·         Moduł 2 (dla jst)– dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);

·         Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;

·         Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. 

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4.   Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

5.   Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2, 3, 4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

6.   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.Liczy się data wpływu do urzędu.

7.   Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8.   Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

9.   Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

moduł 1a:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe
  i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 • oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, (załącznik nr 11 do Programu).

 

 

moduł 1b:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).
 • dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2021 r . powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca
   dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub;
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki). 

moduł 2:

 • kalkulację kosztów;
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci  
  w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r. (będące załącznikiem nr 12 do Programu);
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych  uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty)

moduł 3:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).
 • umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący;
 • umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą - w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.28)
  w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną.

Moduł 4:

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.28)
w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;
 • umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni,  składanej przez podmiot współpracujący;
 • umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą - w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący;

Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie wraz z załącznikami do programu, wymaganymi po ogłoszeniu wyników oraz w kolejnych etapach realizacji programu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU „MALUCH+” 2021ORAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Załączniki do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1– Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021;

Załącznik nr 2-  (jst) M1a Oferta konkursowa „Maluch +” 2021;

Załącznik nr 3–  M1a,b Program Inwestycji;

Załącznik nr 4– (jst) M1a,b Program Zadania;

Załącznik nr 5– (jst)  M1a,b Kalkulacja kosztów;

Załącznik nr 6– (jst) M1a Oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty

Załącznik nr 7– (jst) M1b Oferta konkursowa „Maluch+” 2021;

Załącznik nr 8– (jst) – M2  Oferta konkursowa „Maluch +” 2021 ;

Załącznik nr 9– (jst) M2 kalkulacja kosztów;

Załącznik nr 10– (jst) (zał. 12 z MRPiPS) – M2 Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci  w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r;

Załącznik nr 11– (podmiot prywatny) M3 Oferta konkursowa „MALUCH +” 2021;

Załącznik nr 12- (podmiot prywatny) M3 Program Inwestycji;

Załącznik nr 13(podmiot prywatny) M3 Program Zadania;

Załącznik nr 14– (podmiot prywatny) M3 Kalkulacja Kosztów;

Załącznik nr 15- (podmiot prywatny) M4 Oferta konkursowa „MALUCH +” 2021

Załącznik nr 16– (podmiot prywatny) M3 i M4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;

Załącznik nr 17 – (podmiot prywatny) M3 i M4 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...3 Maluch 2021 313,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...la_jst_2021-1 35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...westycji_2021 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4- j...ogram zadania 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...lacja kosztow 70,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 -... dziecięcych 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...la_jst_2021-1 36,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...la_jst_2021-1 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 - ...acja kosztów 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 ... klubach 2020 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 -...odm pryw_2021 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12 ...westycji_2021 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13 ...ogram Zadania 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 14 ...lacja kosztow 59,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 15 -...odm pryw_2021 26,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 16 (...ych osobowych 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 17 -...formacyjną-1 46 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się