2020-09-08

Resortowy program MALUCH plus - edycja 2021

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" edycja - 2021

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

1.   Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2.   O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3.   Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

·         Moduł 1a (dla jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

·         Moduł 1b (dla jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

·         Moduł 2 (dla jst)– dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);

·         Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)– dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;

·         Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. 

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4.   Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

5.   Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2, 3, 4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

6.   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.Liczy się data wpływu do urzędu.

7.   Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8.   Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

9.   Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

moduł 1a:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe
  i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 • oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, (załącznik nr 11 do Programu).

 

 

moduł 1b:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).
 • dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2021 r . powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca
   dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub;
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki). 

moduł 2:

 • kalkulację kosztów;
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci  
  w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r. (będące załącznikiem nr 12 do Programu);
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych  uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty)

moduł 3:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 10 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadaniaw przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).
 • umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący;
 • umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą - w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.28)
  w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną.

Moduł 4:

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.28)
w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;
 • umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni,  składanej przez podmiot współpracujący;
 • umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą - w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący;

Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie wraz z załącznikami do programu, wymaganymi po ogłoszeniu wyników oraz w kolejnych etapach realizacji programu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU „MALUCH+” 2021ORAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Załączniki do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1– Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021;

Załącznik nr 2-  (jst) M1a Oferta konkursowa „Maluch +” 2021;

Załącznik nr 3–  M1a,b Program Inwestycji;

Załącznik nr 4– (jst) M1a,b Program Zadania;

Załącznik nr 5– (jst)  M1a,b Kalkulacja kosztów;

Załącznik nr 6– (jst) M1a Oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty

Załącznik nr 7– (jst) M1b Oferta konkursowa „Maluch+” 2021;

Załącznik nr 8– (jst) – M2  Oferta konkursowa „Maluch +” 2021 ;

Załącznik nr 9– (jst) M2 kalkulacja kosztów;

Załącznik nr 10– (jst) (zał. 12 z MRPiPS) – M2 Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci  w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r;

Załącznik nr 11– (podmiot prywatny) M3 Oferta konkursowa „MALUCH +” 2021;

Załącznik nr 12- (podmiot prywatny) M3 Program Inwestycji;

Załącznik nr 13(podmiot prywatny) M3 Program Zadania;

Załącznik nr 14– (podmiot prywatny) M3 Kalkulacja Kosztów;

Załącznik nr 15- (podmiot prywatny) M4 Oferta konkursowa „MALUCH +” 2021

Załącznik nr 16– (podmiot prywatny) M3 i M4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną;

Załącznik nr 17 – (podmiot prywatny) M3 i M4 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..