2019-10-07

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" edycja - 2020

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ
Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020.

 1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu,

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)– dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 2. Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.  
  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
 4. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.
 5. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.
 6. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020”

 

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

 

moduł 1a:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 8 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadania w przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 • oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, (załącznik nr 9 do Programu).

 

moduł 1b:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 8 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadania w przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie  prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu).
 • dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r . powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca
   dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub;
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki).

 

moduł 2:

 • kalkulację kosztów;
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci  
  w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r. (będące załącznikiem nr 10 do Programu);
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych  uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty)

 

moduł 3:

 • Program Inwestycji, będący załącznikiem nr 8 do Programu w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (koszty majątkowe lub koszty majątkowe i bieżące);
 • Program Zadania w przypadku oferty dotyczącej remontu nie będącego inwestycją budowlaną (tylko koszty bieżące);
 • kalkulację kosztów;
 • umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący;
 • umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą - w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną.

 

Dodatkowo w module 3 w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra (wraz z oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania)  beneficjent zobowiązany jest dostarczyć:

 

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;

 

 

Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie wraz z załącznikami do programu, wymaganymi po ogłoszeniu wyników oraz w kolejnych etapach realizacji programu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU „MALUCH+” 2020
ORAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA ETAPIE KONKURSU „MALUCH+” 2020

 

Załącznik nr 1 – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020;

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o konkursie – „MALUCH+” 2020;

Moduł 1a (dla jst):

Załącznik nr 3 - Oferta konkursowa „MALUCH +” 2020 z załącznikami;

Moduł 1b (dla jst):

Załącznik nr 4 - Oferta konkursowa „MALUCH +” 2020 z załącznikami;

Moduł 2  (dla jst):

Załącznik nr 5 - Oferta konkursowa „MALUCH +” 2020 z załącznikami;

Moduł 3 (podmioty inne niż jst):

Załącznik nr 6 - Oferta konkursowa „MALUCH +” 2020 z załącznikami

Załącznik nr 7 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 8 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

Dokumenty do pobrania poniżej

 

Kontakt telefoniczny w sprawie Programu "MALUCH+" 2020:

058/ 30 77 581
058/ 30 77 423

058/ 30 77 124

 

 

Załączniki

  Załącznik nr 1.pdf 545,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.pdf 229,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3.zip 62,01 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4.zip 55,61 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5.zip 24,24 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6.zip 50,98 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7.pdf 172,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się