2014-11-28

Nr konta

 

  • Dla osób dokonujących opłat stanowiących DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

z dopiskiem : "opłata za...."

 

  • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

PL 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

BIC inst. : NBPLPLPW

z dopiskiem : "opłata za...."

 

  • Pobór OPŁATY SKARBOWEJ za czynności administracji rządowej i samorządowej, odbywa się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat) lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (za pośrednictwem Banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf)

 

  • od dnia 2 listopada 2007 r. OPŁATĘ SKARBOWĄ można uiszczać na konto:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

 

lub w kasie Urzędu

 

  • Dla osób dokonujących opłat z banku znajdującego się poza granicami Polski stanowiących OPŁATĘ SKARBOWĄ konto jest następujące:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

PL 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

BIC inst. : NBPLPLPW

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się