2019-11-13

Generator wniosków - podstawowe informacje

Zachęcamy Państwa do korzystania z generatora wniosków składanych w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, w ramach którego przygotowaliśmy kreatory:
wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
załącznika nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu
oraz
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę

W kolejnych krokach kreatora należy podać dane, które znajdują się na poszczególnych formularzach wniosków. Kreatory zawierają szereg ułatwień, dzięki czemu część danych można wybierać korzystając z podpowiadanych wartości, dostępnych zarówno w rozwijanych listach słownikowych, jak i polach typu checkbox.
W przypadku pominięcia rubryki koniecznej do wypełnienia kreator zasygnalizuje również, które pole należy jeszcze wypełnić.
Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu wniosku z wykorzystaniem generatora należy:

  1. Wygenerować formularz wniosku do formatu pdf.
  2. Wydrukować wygenerowany formularz.
  3. Sprawdzić poprawność i kompletność danych.
  4. Podpisać wniosek czytelnym podpisem (bądź podpisami).
  5. Złożyć wniosek w Urzędzie (składając go osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej). Tu trzeba pamiętać, że generator nie służy procesowi składania wniosków, lecz jedynie ich wypełniania.

Liczymy, że kreatory wniosków pozwolą Państwu sprawnie wypełniać wnioski składane w sprawach cudzoziemców, co przyczyni się do usunięcia podstawowych błędów i skrócania procesu obsługi.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu dostępne są formularze wniosków w postaci tradycyjnej (korzystanie z generatora wniosków nie jest obowiązkowe).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się