2020-02-07

Uruchomienie Portalu Klienta

Informujemy, że udostępniliśmy dla Państwa Portal Klienta, dzięki któremu mogą Państwo samodzielnie dokonać m.in. podglądu etapu prowadzonej przed Wojewodą Pomorskim sprawy z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.


Aby skorzystać z zasobów Portalu Klienta należy wejść na stronę:
https://klient.gdansk.uw.gov.pl/
a następnie podać systemowy numer sprawy oraz hasło. Dane do logowania (czyli systemowy numer sprawy i hasło) przekazujemy Państwu w ramach pierwszej kierowanej do Państwa korespondencji pisemnej, a także na każdą prośbę wyrażoną w trakcie osobistej wizyty w naszym Urzędzie (niezależnie od lokalizacji, a zatem zarówno w Gdańsku, jak i w Słupsku). Dbając o Państwa bezpieczeństwo (pomimo, że Portal Klienta nie zawiera danych osobowych), nie wysyłamy danych do logowania pocztą elektroniczną, ani nie przekazujemy ich osobom nieuprawnionym.


Systemowy numer sprawy nadawany jest nie tyle dla każdej osoby, co dla każdej sprawy. Oznacza to, że w przypadku złożenia kolejnego (bądź kilku) wniosku, każdemu z nich zostanie nadany odrębny numer. Numer taki pozostaje niezmienny przez cały proces obsługi wniosku.


Pod niniejszym linkiem znajdą Państwo skrótowe wyjaśnienie najczęściej występujących etapów postępowania, na jakich może znajdować się prowadzona sprawa.


W Portalu Klienta mogą Państwo znaleźć także informacje o brakach w dokumentacji. Wyszczególnione tam braki w dokumentacji należy uzupełnić, aby sprawa mogła być załatwiona pozytywnie. W niektórych przypadkach mogą się tam pojawić również informacje dodatkowe o poszczególnych wymaganiach dokumentowych – dostępne są one poprzez kliknięcie na symbol (!) znajdujący się po prawej stronie każdego z braków (dotyczy wyłącznie tych pozycji, dla których takie dodatkowe uwagi w systemie zostały zamieszczone). Jednocześnie wyjaśniamy, że informacji zamieszczonych na Portalu Klienta nie należy rozumieć jako wezwania do dokonania określonych czynności w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – formalne wezwania nadal kierowane będą drogą korespondencyjną, na zasadach określonych w Kodeksie. Mają one charakter wyłącznie informacyjny, jednak uzupełnienie wymienionych dokumentów może znacznie przyspieszyć i ułatwić prowadzenie postępowania.


W ramach nowej funkcjonalności uruchomiliśmy także automatyczną bramkę sms, za pośrednictwem której będziemy informować Państwa o zmianie etapu prowadzonego postępowania. Treść sms zawierać będzie wyłącznie informację o fakcie dokonania zmiany, zaś istotę zmiany zawsze trzeba zweryfikować w Portalu Klienta. Treść wiadomości nie będzie zawierać żadnych danych osobowych, ani wezwań do dokonania określonych czynności. W żadnym wypadku treść taka nie będzie zawierać informacji o konieczności dokonywania wpłat, czy innych rozliczeń finansowych – w przypadku pojawienia się takich wiadomości prosimy nie reagować na takowe. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości sms kierowanych z naszego Urzędu, prosimy zgłoszenie tego faktu pracownikom Oddziału.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się