2014-12-31

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

wszczęcie postępowania administracyjnego: wniosek o zarejestrowanie pobytu wraz z załącznikami

miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 93 (wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej, I piętro)

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 

Komunikat w sprawie zmiany miejsca obsługi klienta

 

lub

w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku (pokój nr 417, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
 

 
 
podstawa prawna: rozdział 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 900)

termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

forma załatwienia: wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, zaś odmowa zarejestrowania pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej

tryb odwoławczy: art. 127 do 140 Kodeksu postępowania administracyjnego

organ odwoławczy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

przedmiot i wysokość opłaty:
wydanie i wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu nie podlegają opłacie
 
Godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:

Poniedziałek     9.00-14.00
Wtorek           11.00-18.00
Środa             9.00-14.00
Czwartek         9.00-14.00
Piątek             9.00-14.00


W przypadku wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu:

 • wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
 • kserokopia ważnego paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 • kserokopia posiadanego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu
 • potwierdzenie zameldowania

Użyteczne informacje:

 

 • Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego
 • Za obywatela Unii Europejskiej uważa się cudzoziemca:

-   obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

-   obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

-   obywatela Konfederacji Szwajcarskiej

 • Wnioski w sprawach o zarejestrowanie pobytu sporządza się w języku polskim
 • Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu okazuje się ważny dokument podróży. Obywatel Unii Europejskiej  może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. W razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, obywatel Unii Europejskiej może przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić jego tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób
 • Obywatelowi Unii Europejskiej, którego pobyt został zarejestrowany, wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu podlega wymianie w przypadku:

-   zmiany danych w nim zamieszczonych

-   zniszczenia

 • Nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydawane jest w przypadku jego utraty
 • Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu następuje niezwłocznie na wniosek obywatela Unii Europejskiej
 • Organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • Nie dopełnianie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o zarejestrowanie pobytu, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o zarejestrowanie pobytu, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, notariusz, albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy); powyższe nie dotyczy dokumentu podróży, którego oryginał musi zostać okazany pracownikowi Oddziału
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego obywatel Unii Europejskiej może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów niż wymienione w dostępnych na niniejszej stronie wykazach, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony
 • W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zminimalizowania czasu oczekiwania na obsługę zaleca się czytelne i kompletne wypełnianie wniosków oraz przygotowanie egzemplarzy załączników w ilości zgodnej z dostępnym na niniejszej stronie wykazem
 • Z chwilą złożenia wniosku cudzoziemiec otrzymuje stosowne potwierdzenie zawierające: określenie rodzaju złożonego wniosku, datę jego złożenia oraz imię i nazwisko, a także podpis pracownika przyjmującego wniosek. Potwierdzenie ma charakter informacyjny i nie stanowi dowodu na złożenie kompletu dokumentów. Organ ma bowiem obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet w przypadku, gdy zawiera braki formalne

Na skróty:

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Załączniki

  wniosek o zarejestrowanie pobytu 2,1 MB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wymianę zaświadczenia 1,6 MB (doc) szczegóły pobierz
  pouczenie 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. - zarejestrowanie pobytu 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się