2015-01-31

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

wszczęcie postępowania administracyjnego: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikami

 

miejsce załatwienia sprawy:

osobiste złożenie wniosku na sali obsługi Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku

 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

Rezerwacja wizyty w Urzędzie

 

lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku (pokój nr 417, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Więcej informacji dotyczących uruchomienia obsługi klienta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku

 

podstawa prawna: dział V rozdział 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990)

 

termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

 

forma załatwienia: decyzja administracyjna

 

tryb odwoławczy: art. 127 do 140 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

organ odwoławczy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

przedmiot i wysokość opłaty:

440 zł - za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

17 zł - opłata za pełnomocnictwo      

 

numer konta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

z dopiskiem: „Opł. skarb. - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę”

w przypadku dokonywania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa, dopisek winien brzmieć: „Opł. skarb. - pełnomocnictwo”

 

więcej informacji

 

Godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:

Poniedziałek      9.00-14.00

Wtorek              11.00-18.00

Środa              9.00-14.00

Czwartek          9.00-14.00

Piątek              9.00-14.00


W celu wypełnienia wniosku, zachęcamy do skorzystania z generatora takiego wniosku.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.
Wniosek może być również wypełniony w postaci tradycyjnej (według wzoru zamieszczonego na dole strony).


zobacz także: zezwolenie na pobyt czasowy


 

Użyteczne informacje:
 

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest jednym z rodzajów zezwolenia na pobyt czasowy; wydawane jest cudzoziemcom, którzy podejmują zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ten rodzaj postępowania administracyjnego prowadzonego względem cudzoziemców pozwala również na uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt w ramach jednej procedury, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zezwoleń (dotyczy cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie odrębnych przepisów)
 • Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje cudzoziemiec, z tym że załącznik nr 1 do wniosku powinien zostać wypełniony i podpisany przez osobę reprezentującą podmiot powierzający wykonywanie pracy; wniosek powinien zostać złożony osobiście
 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę niepóźniej niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W takim przypadku pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
 • Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pobiera się odciski linii papilarnych
 • Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę m.in. cudzoziemcowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także gdy cudzoziemiec:
 1. jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - przez cały okres delegowania lub
 2. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub
 3. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę należy dołączyć informację starosty potwierdzającą, że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, chyba że cudzoziemiec spełnia warunki zwolenienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami
 • Wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
 • W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym - także pracodawcę użytkownika
  • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
  • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku
  • wymiar czasu pracy
  • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę
  Odstępuje się od tej zasady, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami
 • Cudzoziemiec, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, może wykonywać pracę jedynie na rzecz pracodawcy i stanowisku wskazanych w zezwolniu, a także na warunkach nie gorszych niż w nim określone
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
 • Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu
 • Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
 • W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość
 • Kartę pobytu w związku z udzielonym zezwoleniem wydaje się po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania na okres wskazany w decyzji oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł w kasie Urzędu lub na konto:

 
           Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
           NBP O/O Gdańsk
           07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
           z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty pobytu”
 

 • W przypadku braku zameldowania na okres dłuższy niż 2 miesiące informacji o adresie na karcie pobytu nie zamieszcza się
 • Kartę pobytu cudzoziemiec jest zobowiązany odebrać osobiście
 • Odbiór karty pobytu następuje na sali obsługi Oddziału (pokój nr 1). Informacja o kartach pobytu przygotowanych do odbioru udzielana jest telefonicznie pod numerem 58 30-77-427 w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach: 8:00-12:00.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, notariusz, albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy); powyższe nie dotyczy dokumentu podróży, którego oryginał musi zostać okazany pracownikowi Oddziału
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów niż wymienione w dostępnym na niniejszej stronie wykazie, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony
 • W razie wyjazdu za granicę cudzoziemiec jest obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia. W razie niedopełnienia obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem
 • Cudzoziemiec ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie
 • W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zminimalizowania czasu oczekiwania na obsługę zaleca się czytelne i kompletne wypełnianie wniosków oraz przygotowanie egzemplarzy załączników w ilości zgodnej z dostępnym na niniejszej stronie wykazem
 • Z chwilą złożenia wniosku cudzoziemiec otrzymuje stosowne potwierdzenie zawierające: określenie rodzaju złożonego wniosku, datę jego złożenia oraz imię i nazwisko, a także podpis pracownika przyjmującego wniosek. Potwierdzenie ma charakter informacyjny i nie stanowi dowodu na złożenie kompletu dokumentów. Organ ma bowiem obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet w przypadku, gdy zawiera braki formalne

Na skróty:

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Załączniki

  wymagane dokumenty 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o pobyt czasowy 104,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...pobyt czasowy 62,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...pobyt czasowy 32,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pouczenie dla cudzo...emców (ENG) 180,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pouczenie dla cudzoziemców (PL) 176,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pouczenie dla cudzo...emców (RUS) 179,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pouczenie dla cudzo...emców (UKR) 200,23 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się