2014-12-30

Zezwolenie na pobyt czasowy

wszczęcie postępowania administracyjnego: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikami

 

miejsce załatwienia sprawy:

osobiste złożenie wniosku na sali obsługi Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku

 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

Rezerwacja wizyty w Urzędzie 

 

lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku (pokój nr 417, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Więcej informacji dotyczących uruchomienia obsługi klienta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku

  

podstawa prawna: dział V ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990)

 

termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

 

forma załatwienia: decyzja administracyjna

 

tryb odwoławczy: art. 127 do 140 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

organ odwoławczy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

przedmiot i wysokość opłaty:

85 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 181 ust. 1  pkt 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach

440 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 114 oraz art. 127 ustawy o cudzoziemcach

340 zł - za wydanie zezwolenia w pozostałych przypadkach

17 zł - opłata za pełnomocnictwo      

 

numer konta:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

z dopiskiem: „Opł. skarb. - zezwolenie na pobyt czasowy”

w przypadku dokonywania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa, dopisek winien brzmieć: „Opł. skarb. - pełnomocnictwo”

 

więcej informacji

 

Godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:

Poniedziałek      9.00-14.00

Wtorek              11.00-18.00

Środa              9.00-14.00

Czwartek          9.00-14.00

Piątek              9.00-14.00


W celu wypełnienia wniosku, zachęcamy do skorzystania z generatora takiego wniosku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

Wniosek może być również wypełniony w postaci tradycyjnej (według wzoru zamieszczonego na dole strony).


zobacz także: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę


 

Użyteczne informacje:
 

 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy niepóźniej niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 181 ustawy o cudzoziemcach
 • Wniosek powinien zostać złożony osobiście (poza przypadkami, o których mowa w art. 159 ustawy o cudzoziemcach)
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ustawy o cudzoziemcach, składa cudzoziemiec, do którego członek rodziny dołącza lub zamierza dołączyć
 • W przypadku cudzoziemca będącego:
  • osobą małoletnią - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów
  • osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd
  • osobą małoletnią bez opieki - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator
 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność
 • Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W takim przypadku pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
 • Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się odciski linii papilarnych
 • Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenia w trybie przewidzianym w art. 159 ustawy o cudzoziemcach)
 • Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
 • W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość
 • Kartę pobytu w związku z udzielonym zezwoleniem wydaje się po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania na okres wskazany w decyzji oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł w kasie Urzędu lub na konto:

 
           Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
           NBP O/O Gdańsk
           07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
           z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty pobytu”
 
 

 • Ulga w opłacie za wydanie karty pobytu, przysługuje cudzoziemcom:
  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat
  Zastosowanie ulgi w opłacie uzależnione jest od przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności potwierdzających ich przyznanie
 • W przypadku braku zameldowania na okres dłuższy niż 2 miesiące informacji o adresie na karcie pobytu nie zamieszcza się
 • Kartę pobytu cudzoziemiec jest zobowiązany odebrać osobiście, a w przypadku małoletniego poniżej 13. roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator
 • Odbiór karty pobytu następuje na sali obsługi Oddziału (pokój nr 1). Informacja o kartach pobytu przygotowanych do odbioru udzielana jest telefonicznie pod numerem 58 30-77-427, w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach: 8:00-12:00.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, notariusz, albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy); powyższe nie dotyczy dokumentu podróży, którego oryginał musi zostać okazany pracownikowi Oddziału
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów niż wymienione w dostępnym na niniejszej stronie wykazie, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony
 • W razie wyjazdu za granicę cudzoziemiec jest obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia. W razie niedopełnienia obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem
 • Cudzoziemiec ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie
 • W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zminimalizowania czasu oczekiwania na obsługę zaleca się czytelne i kompletne wypełnianie wniosków oraz przygotowanie egzemplarzy załączników w ilości zgodnej z dostępnym na niniejszej stronie wykazem
 • Z chwilą złożenia wniosku cudzoziemiec otrzymuje stosowne potwierdzenie zawierające: określenie rodzaju złożonego wniosku, datę jego złożenia oraz imię i nazwisko, a także podpis pracownika przyjmującego wniosek. Potwierdzenie ma charakter informacyjny i nie stanowi dowodu na złożenie kompletu dokumentów. Organ ma bowiem obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet w przypadku, gdy zawiera braki formalne

Na skróty:

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..