2014-12-30

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

wszczęcie postępowania administracyjnego: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wraz z załącznikami

miejsce załatwienia sprawy:
osobiste złożenie wniosku na sali obsługi Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 

Rezerwacja wizyty w Urzędzie 

  

lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku (pokój nr 417, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Więcej informacji dotyczących uruchomienia obsługi klienta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku

 

podstawa prawna: dział VI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1990)

termin załatwienia sprawy: 3 miesiące

forma załatwienia: decyzja administracyjna

tryb odwoławczy: art. 127 do 140 Kodeksu postępowania administracyjnego

organ odwoławczy: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

przedmiot i wysokość opłaty:
640 zł – opłata za udzielenie zezwolenia
17 zł – opłata za pełnomocnictwo
numer konta:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
93 1010 1140 0169 1313 9120 0000
z dopiskiem: „Opł. skarb. - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej”
w przypadku dokonywania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa, dopisek winien brzmieć: „Opł. skarb. - pełnomocnictwo”
 
więcej informacji
 
Godziny przyjęć interesantów Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:


Poniedziałek     9.00-14.00
Wtorek           11.00-18.00
Środa             9.00-14.00
Czwartek         9.00-14.00
Piątek             9.00-14.00


W celu wypełnienia wniosku, zachęcamy do skorzystania z generatora takiego wniosku.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.
Wniosek może być również wypełniony w postaci tradycyjnej (według wzoru zamieszczonego poniżej).


Do pobrania:

 

Formularz wniosku i wymagane dokumenty w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 


Użyteczne informacje:

 

 • Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek powinien zostać złożony osobiście
 • W przypadku cudzoziemca będącego:
  • osobą małoletnią - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów
  • osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej składa opiekun ustanowiony przez sąd
  • osobą małoletnią bez opieki - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej składa kurator
 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność
 • Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. W takim przypadku pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
 • Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
 • Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej pobiera się odciski linii papilarnych
 • Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej m.in. cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenia udziela się, jeżeli cudzoziemiec posiadał dochód, o którym mowa powyżej w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku (poza wyjątkiem wymienionym w art. 211 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach)
 • Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w analizowanym okresie, chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w tych warunkach, bądź leczeniem cudzoziemca
 • W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wygasa z mocy prawa z chwilą nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego
 • Kartę pobytu w związku z udzielonym zezwoleniem wydaje się po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł w kasie Urzędu lub na konto:

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty pobytu”

 

 • Ulga w opłacie za wydanie karty pobytu, przysługuje cudzoziemcom:
  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat

Zastosowanie ulgi w opłacie uzależnione jest od przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności potwierdzających ich przyznanie

 • W przypadku braku zameldowania na okres dłuższy niż 2 miesiące informacji o adresie na karcie pobytu nie zamieszcza się
 • Kartę pobytu cudzoziemiec jest zobowiązany odebrać osobiście, a w przypadku małoletniego poniżej 13. roku życia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator
 • Odbiór karty pobytu następuje na sali obsługi Oddziału (pokój nr 1). Informacja o kartach pobytu przygotowanych do odbioru udzielana jest telefonicznie pod numerem (58) 30-77-427 w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach: 8:00-12:00.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, notariusz albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy); powyższe nie dotyczy dokumentu podróży, którego oryginał musi zostać okazany pracownikowi Oddziału
 • W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów niż wymienione w dostępnym na niniejszej stronie wykazie, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony
 • W razie wyjazdu za granicę cudzoziemiec jest obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym organu prowadzącego postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia. W razie niedopełnienia obowiązków, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.
 • Cudzoziemiec ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie.
 • W celu usprawnienia obsługi klienta oraz zminimalizowania czasu oczekiwania na obsługę zaleca się czytelne i kompletne wypełnianie wniosków oraz przygotowanie egzemplarzy załączników w ilości zgodnej z dostępnym na niniejszej stronie wykazem
 • Z chwilą złożenia wniosku cudzoziemiec otrzymuje stosowne potwierdzenie zawierające: określenie rodzaju złożonego wniosku, datę jego złożenia oraz imię i nazwisko, a także podpis pracownika przyjmującego wniosek. Potwierdzenie ma charakter informacyjny i nie stanowi dowodu na złożenie kompletu dokumentów. Organ ma bowiem obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet w przypadku, gdy zawiera braki formalne 

Na skróty:

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się