2014-10-22

Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Anna Szymanek

 

tel. 59 84 68 475 - dyżur telefoniczny dot. spraw cudzoziemców pełniony jest w środę w godz. 8:00 - 12:00.

tel. 59 84 68 521  - informacje dot. paszportów

fax: 59 84 22 627

tel. 59 84  68 485  - informacja dot. odbioru paszportu

email: paszporty.slupsk@gdansk.uw.gov.pl
 

Od dnia 25.08.2021 r. została uruchomiona rejestracja elektroniczna wizyt.
W celu złożenia wniosku o wydanie paszportu należy zarezerwować wizytę pod adresem:

https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445/

 

Odbiór paszportu - bez konieczności rezerwacji wizyty.

 

Godziny przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów

 

Informacje paszportowe

 

 

Sprawy dot. cudzoziemców:

 

W sprawach dot. cudzoziemców wszystkie wizyty objęte są obowiązkową rezerwacją internetową.

 

Rejestracja wizyty w sprawach dot. cudzoziemców.

Prosimy o nieprzychodzenie do urzędu  bez wyznaczonej wizyty.

 

Przed rezerwacją wizyty prosimy o zapoznanie się z zasadami wizyt dot. spraw cudzoziemców w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku.

 

Obsługa klienta w sprawach dot. cudzoziemców odbywa się w pokoju 417 i 418  w następujących godzinach:


Poniedziałek    900 – 1400
Wtorek           1100 – 1800
Środa             900 – 1400
Czwartek        900 – 1400
Piątek             900 – 1400

 

informacja ogólna:  59 84 68 475 - Dyżur telefoniczny dot. spraw cudzoziemców pełniony jest w środę w godz. 8:00 - 12:00.

Informujemy, że w środę 6 kwietnia 2022 r. telefon będzie nieczynny z powodów technicznych.

Dyżur telefoniczny  będzie pełnony następnego dnia tj. czwartek 7 kwietnia br. w godz. 8.00 - 12.00

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Rodzaje załatwianych spraw dot. cudzoziemców

Kategorie załatwianych spraw dot. cudzoziemców

Formularze wniosków dot. spraw cudzoziemców

Akty prawne dot. spraw cudzoziemców

Prowadzone rejestry dot. spraw cudzoziemców

 

Zadania Oddziału:

  • przyjmowanie podań o wydanie paszportu i przekazywanie danych w nich zawartych drogą elektroniczną do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie,
  • wydawanie paszportów we właściwych terytorialnie punktach paszportowych,
  • podejmowanie decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego,
  • drukowanie i wydawanie paszportów  tymczasowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej oraz aktualizowanie bazy danych o paszportach,
  • współdziałanie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w sprawach paszportowych,
  • informowanie rodzin i osób bliskich posiadacza paszportu o zaistniałych z jego udziałem wypadkach poza granicami kraju,
  • udzielanie informacji w sprawach paszportowych,
  • wydawanie postanowień na wniosek urzędu morskiego w kwestii występowania lub braku przesłanek odmowy wydania paszportu w odniesieniu do osób występujących o wystawienie książeczki żeglarskiej

oraz

 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.   Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych oraz odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną w MSWiA

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i wojewódzkiej ewidencji paszportowej administratorem jest:

 

Wojewoda Pomorski, mający siedzibę w Gdańsku (80-810) przy ul. Okopowej 21/27.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wojewodą Pomorskim można się skontaktować poprzez email iod@gdansk.uw.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wojewoda Pomorski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@gdansk uw.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego

·         rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia

-         zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym

-         upływu terminu ważności

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

 

·         Rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz o jej wycofaniu bądź  o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy
o dokumentach paszportowych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom, które – w zakresie realizacji zadań ustawowych – są uprawnione do korzystania z tych danych (m.in. służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym podmiotom nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców, które przechowuje się w centralnej ewidencji
i w ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacji poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych
i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane są przez następujące organy:

-         wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych
i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego;

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów, oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.

 

 


 

<!--[if !mso]>

 

 

<![endif]-->

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Pomorski, z siedzibą pod adresem: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

        2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:

-        adres poczty elektronicznej: iod@gdansk.uw.gov.pl

lub

-        listownie na adres: Inspektor ochrony danych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

          3.   Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodę Pomorskiego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana wniosku z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

 

         4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż strony niniejszego postępowania i ich   ewentualni pełnomocnicy.

 

(Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)

 

        5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

        6.  Okresem przechowywania danych jest czas realizacji zadania/sprawy oraz ustalony przepis prawa zgodnie z kwalifikacją archiwalną.  

 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani /Pan złożyć do Wojewody Pomorskiego wniosek dotyczący:

-        dostępu do swoich danych osobowych,

-        sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych.

(dostęp do Pani/Pana danych osobowych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). 

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie podania bez rozpoznania (z jednoczesnym pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia) lub skutkować będzie niemożnością załatwienia sprawy, przedłużeniem czasu trwania sprawy bądź brakiem możliwości zakończenia sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wojewodę Pomorskiego, w tym profilowaniu.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..