2015-09-04

Podstawowe informacje o petycjach

USTAWA Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O PETYCJACH (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP))
 

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Petycja powinna zawierać:
 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty na adres:

             Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

             ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk