2016-06-16

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje sektora publicznego zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej PUW do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od PUW,
  2. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PUW w niezmienionej, oryginalnej formie.

 

Informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: czasochłonności przygotowania informacji publicznej, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu tut. Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

W przypadku wydania przez PUW następujących decyzji:

  • odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystania informacji (które jego zdaniem naruszają ustawę) lub wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie.

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP))

 

Zgodnie z art. 21 ust.1 informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, w przypadkach gdy:

  1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium lub na stronie internetowej Urzędu, albo
  2. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
  3. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

Wniosek zainteresowanego może być:

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 22 ustawy). Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim Urząd rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 21 ust. 6 ustawy).
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych – znajduje się poniżej

                                                                                                          w załączniku

 

Poniżej w załącznikach znajdują się wzory wniosku:

  • Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie *.doc (Word)
  • Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie *.pdf (AcrobatReader)

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystywania.

Załączniki

  KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf 86,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku_2020.docx 20,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku_2020.pdf 128,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się