2018-03-08

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewoda Pomorski Zarządzeniem Nr 227/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., zmienionym Zarządzeniem z dnia 3 października 2017 r., powołał Wojewódzki Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, jako ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie koordynowania, w ramach systemu pomocy społecznej, działań dotyczących zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu.

Zespół ten stanowi platformę skutecznej wymiany informacji dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa pomorskiego.

Celem działalności Zespołu jest stworzenie regionalnej platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wsparcie i reintegracja ofiar oraz pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

 

Do zadań zespołu należy:

 • podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi;
 • stworzenie na poziomie lokalnym systemu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, zaangażowanymi w problematykę handlu ludźmi;
 • diagnozowanie zjawiska handlu ludźmi na terenie województwa – zgłaszanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących sposobu zwiększenia skuteczności działań oraz rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi;
 • upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska handlu ludźmi wśród potencjalnych ofiar i przedstawicieli podmiotów udzielających pomocy ofiarom;
 • wsparcie realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,
 • Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,
 • Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 • Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku,
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Zespołu: kpt. Robert Mroczek – Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku im. płk. Karola Bacza.

Zastępca przewodniczącego: nadinsp. Elżbieta Żelechowska-Litka – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 

Obsługę zapewnia oraz informacji udziela:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 307 71 56, 58 307 72 87
fax. 58 301 43 37


W 2017 roku Zespół odbył siedem posiedzeń.
W ramach bieżącej działalności w 2017 r. członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi podejmowali następujące działania:

 1. 13 lutego 2017 r.: W siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - zaingurowano otwarcie wystawy mobilnej przekazanej przez MSWiA pt. “Oblicza handlu ludźmi”. Otwarcia wystawy dokonał Wojewoda Pomorski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Otwarcie wystawy powiązane było z konferencją prasową.
 2. 22 lutego 2017 r.: W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku Nowym Porcie odbył się cykl prelekcji poświęconych problematyce współczesnego handlu ludźmi. Odbiorcami była 250 osobowa grupa młodzieży gminazjalnej i licealnej. Prelekcja prowadzona była w ramach działań koordynowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z “Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz w związku z ustanowionym w dniu 22 lutego “Dniem Ofiar Przestępstw”.
 3. 2 marca 2017 r.: Na Metropolitarnych Targach Pracy w Gdańsku przedstawiciele WZdSPHL przekazali uczestniczącej w nich młodzieży pakiet ulotek z treściami związanymi z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Kolportowali również wizytówki z numerem 116 111 - Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 4. 4 kwietnia 2017 r. i 12 września 2017 r.: Przeprowadzono szkolenie dla 60 osobowej grupy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie zjawiska handlu ludźmi, okoliczności w jakich można stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, metod działania grup przestępczych, sposobów wykorzystania ofiar oraz możliwości skutecznego przeciwstawiania się temu zjawisku, a także aktywnemu wykorzystywania dostępnych prawnie form pomocowych. Odbyła się również prezentacja materiałów multimedialnych.
 5. 11 kwietnia 2017 r.: Odbyło się spotkanie przedstawicieli WZdSPHL z Zespołem do Spraw Społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Prelekcję na temat współczesnych form wykorzystywania ofiar handlu ludźmi wygłosił przewodniczący Zespołu oraz jego zastępca. Spotkanie koordynowane było przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zarekomendowano wpisanie zjawiska przeciwdziałania handlowi ludźmi w obszar działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i współpracę z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
 6. 25 kwietnia 2017 r.: W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się szkolenie (konferencja) dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Odbiorcami było 300 pracowników pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego. Prelegentami byli członkowie WZdSPHL, Pani Agata Kobylińska – przedstawiciel Wydziału Do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA oraz Pani Ewa Staniewicz – doradcę EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę mobilną MSWiA na temat zjawiska handlu ludźmi oraz rozdystrybuowano ulotki i materiały informacyjne z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 7. 25 kwietnia 2017 r. i 26 kwietnia 2017 r.: Z inicjatywy WZdSPHL Pani Agata Kobylińska przedstawiciel Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjne Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA przeprowadziła szkolenie operatorów numeru alarmowego 112.
 8. 11 maja 2017 r.: Podczas konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący Zespołu kpt Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz zastępca przewodniczącego nadkomisarz Elżbieta Żelichowska-Litka z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji omówili zagadnienia z zakresu zjawiska handlu ludźmi. W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób.
 9. 16 maja 2017 r.: Członkowie Zespołu przeprowadzili w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach szkolenie w zakresie w przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej. Skierowane ono było dla osób bezrobotnych wybierających sie do pracy za granicą. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób.
 10. 25 maja 2017 r.: Zastępca przewodniczącego Zespołu na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wygłosił prelekcję na temat współczesnych form wykorzystywania ofiar handlu ludźmi.
 11. 2 czerwca 2017 r.: Członek Zespołu Pan Paweł Bardon Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku uczestniczyło w opracowaniu publikacji dotyczącej bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą, w których zawarte były również treści dotyczące wykorzystywania osób do pracy niewolniczej.
 12. Od 28 czerwca do 1 lipca 2017 r.: Podczas “Festiwalu Opener” wspólnie ze Stowarzyszeniem OVUM z Gdyni przedstawiano treści związane z zapobieganiem handlowi ludźmi. Informowano o zakresie problemu, prewencji i działalności Zespołu na terenie województwa pomorskiego, rozdawano ulotki.
 13. 4 lipca 2017 r.: Członkowie Zespołu uczestniczyli w nagraniu audycji radiowej “Radia Gdańsk” poświęconej tematyce handlu ludźmi i bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą. Link do audycji został zamieszczony na stronie internetowej PUW w Gdańsku.
 14. 5 lipca 2017 r.: Przeprowadzono szkolenie dla 30 osobowej grupy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w zakresie zjawiska handlu ludźmi, okoliczności w jakich można stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, metod działania grup przestępczych, sposobów wykorzystania ofiar oraz możliwości skutecznego przeciwstawiania się nasilającemu się zjawisku, a także aktywnego wykorzystywania dostępnych prawnie form pomocowych. Odbyła się również prezentacja materiałów multimedialnych.
 15. 14 września 2017 r.: Poprowadzono warsztaty na temat handlu ludźmi dla uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, powiat elbląski. W warsztatach udział wzięło 45 uczniów.
 16. 26 września 2017 r.: W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się szkolenie (konferencja) dyrektorów, psychologów, pedagogów oraz wychowawców szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Odbiorcami było 250 osób. Prelegentami byli członkowie WZdSPHL, Pani Joanna Garnier z Fundacji LaStrada oraz Pani Ewa Staniewicz – doradcę EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę mobilną MSWiA na temat zjawiska handlu ludźmi oraz rozdystrybuowano ulotki i materiały informacyjne z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 17. 11 października 2017 r.: Odbyło się kolejne nagranie audycji w “Radio Gdańsk” poświęconej tematyce handlu ludźmi, bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą oraz działalności Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
 18. 18 października 2017 r.: Wyasygnowano do przewodniczącego WRDS memorandum dot. zjawiska przeciwdziałania handlowi ludźmi (akces dalszej współpracy na rzecz przeciwdzialania handlowi ludźmi, zaangażowanie związków zawodowych oraz zrzeszenia pracodawców Pomorza).
 19. 27 października 2017 r.: Członkowie Zespołu uczestniczyli w konferencji dotyczącej problematyki handlu ludźmi, pt. „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”, która odbyła się w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Konferencja zorganizowana była przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dwóch przedstawicieli Zespołu wygłosiło na konferencji referaty dotyczące tematyki w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. W konferencji wzięło udział ok. 120 osób.
 20. 30 listopada 2017 r.: Członkowie Zespołu uczestniczyli w konferencji dotyczącej problematyki handlu ludźmi, pt. „Inny kraj? Nowe życie? Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji”, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Konferencja zorganizowana przez Prezydenta Miasta Sopot, Dyrekcję MOPS Sopot i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Zespołu wygłosił referat dotyczący tematyki w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób.

 

Podsumowując w 2017 roku członkowie Wojewódzkiego Zespółu do Spraw Przeciwdzialania Handlowi Ludźmi:

 • podjęli 21 inicjatyw w zakresie upowszechniania problematyki związanej z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi,
 • byli organizatorami / współorganizatorami / uczestnikami – 14 konferencji/szkoleń,
 • przeszkolili 1 255 osób, w tym; 295 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych,
 • uczestniczyli w 2 spotkaniach z innymi instytucjami w zasięgu wojewódzkim,
 • pozostałe (audycje radiowe, artykuły do prasy itp.): 5.

 


Poniżej załączono dokumentacje fotograficzną:

 • szkolenia (konferencji) dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni;
 • szkolenie (konferencji) dyrektorów, psychologów, pedagogów iwychowawców szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi przeprowadzonego w dniu 26 września 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Załączniki

  Szkolenie dla praco...cie nr 2.jpg 2,13 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla praco...cie nr 3.jpg 1,5 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla praco...cie nr 4.jpg 2,11 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla praco...cie nr 5.jpg 2,08 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla praco...cie nr 6.jpg 1,43 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 1.jpg 2,91 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 2.jpg 3,42 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 3.jpg 2,74 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 4.jpg 2,46 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 5.jpg 2,89 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Konferencja dla nau...cie Nr 6.jpg 3,11 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się