2018-03-08

Podmioty zaangażowane w działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa

Do podmiotów zaangażowanych w działania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w województwie pomorskim zaliczamy:

1. Wojewodę Pomorskiego, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie koordynowania, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (art. 22 pkt 15 tejże ustawy).

Zadania te w imieniu wojewody realizują zgodnie z posiadanymi kompetencjami:


Wydział Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 30 77 287 fax: 58 301 43 37
wps@gdansk.uw.gov.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 30 77 334 fax: 58 301 17 33
wsoc@gdansk.uw.gov.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 30 77 322 fax: 58 301 54 35
wbzk@gdansk.uw.gov.pl

 

2. Sieć miejskich/miejsko-gminnych/gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które między innymi zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej art. 7 art. 7a, art.5a (Dz. U. z 2017, poz. 1769, z późn. zm.) mają obowiązek udzielania wsparcia i pomocy ofiarom handlu ludźmi.

 

3. Ośrodki Interwencji Kryzysowej.
Tylko jeden Ośrodek Interwencji Kryzysowej w województwie pomorskim realizuje zadania związane z pomocą ofiarom handlu ludźmi. Spełnia warunki bezpiecznego pobytu, współpracuje ze służbami tj. Policją, Strażą Graniczną i NGO`s itp. posiada doświadczenie w tym obszarze i przeszkoloną kadrę specjalistów.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Pl. ks. Gustkowicza 13
80-555 Gdańsk-Nowy Port
czynny całą dobę
tel. 58 511 01 21, faks 58 511 01 22
e-mail: cik@fdds.pl
Kierownik: Krzysztof Sarzała


4. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
ul. Okopowa 15
80 – 819 Gdańsk
tel.: 58 321 59 00, fax: 58 301 79 10
www.pomorska.policja.gov.pl


5. Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku im. plk. Karola Bacza.
ul. Oliwska 35
80- 565 Gdańsk
tel. zaufania całodobowo: 58 524 22 22 , fax: 58 301 79 10
www.morski.strazgraniczna.pl
e-mail: morski@strazgraniczna.pl


6. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel.: 58 326 18 01
www.wup.gdansk.pl
email: wup@wup.gdansk.pl
faks: 58 326 48 94


7. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
tel. 58 520 80 22 i 58 520 80 23
www.gdansk.pip.gov.pl
kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

 

8. Pomorskie Kuratorium Oświaty
ul. Wały Jagiellońskie
80-853 Gdańsk
tel.: 58 322 29 00
fax: 58 322 29 01
www.kuratorium.gda.pl
e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl

 

9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.: 58 326 85 61
fax: 58 326 85 58
www.rops@pomorskie.eu
e-mail: rops@pomorskie.eu

 

10. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk
tel. 58 321 20 00
www.prokuratura.gda.pl
e-mail: prokuratura@gdansk.po.gov.pl

 

11. Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel. 58 321 31 99
www.gdansk.so.gov.pl
e-mail: sogdansk@gdansk.so.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się