2014-10-21

Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej na terenie woj. pomorskiego.
 


Podstawę wpisu w rejestrze stanowi wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej.
 


W rejestrze ujawnia się:
 
1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej;
2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;
3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;
4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;
5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.
 


Sposób udostępniania
 
Z uwagi na fakt, iż rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej stanowi zbiór danych w rozumienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane zawarte w ww. rejestrze nie podlegają udostępnieniu.

    

Podstawa prawna

 

Art. 44b ust. 7 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się