2014-12-10

Skargi i wnioski w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 

Informacja

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że podczas załatwiania skargi lub wniosku:

 

AdministratoremPani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Pomorski (dalej: Wojewoda). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 

·         listownie na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

·         przez e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodęwykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:

 

 • wszczęcia oraz prowadzenia postępowania skargowego i wnioskowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 227 i 241 Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

 

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Wojewodaw ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przezokres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani/Pan złożyć do Wojewody wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO).

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wojewodę, w tym profilowaniu.

 

 
 
W poniższych załącznikach umieszczono:
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2014 rok
 • Analiza skarg, wniosków i petycji za 2015 rok
 • Analizy skarg, wniosków i petycji od 2016 roku - udostępnienie informacji na wniosek 

Załączniki

  Analiza skarg i wniosków 2007 r. 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2008 r. 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2009 r. 77,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2010 r. 83,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2011 r. 93,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2012 r. 645,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2013 r. 722,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2014 r. 174,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg, wni...tycji 2015 r. 151,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się