2017-02-15

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP

 
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 


:Punkty potwierdzania profilu zaufanego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
Biuro Logistyki
Oddział Kancelaria Ogólna
Zespół Obsługi Klienta
 
Kontakt:
tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317
wejście IV - B
 
 
Delegatura PUW w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
 
Kontakt:
 
 • tel. 59 846 84 20; 59 846 84 56
  fax: 59 842 37 31
  nr pokoju: 319, 324; III piętro
   
 •  tel. 59 846 84 36
   nr pokoju: 348; III piętro
 
Godziny potwierdzania, unieważniania, przedłużania ważności profilu zaufanego:
od poniedziałku do piątku 7.45 - 15.45
 
1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Profil zaufany ePUAP (PZ) to zestaw danych opisujących osobę fizyczną posiadającą konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego, m. in. przez  wojewodę. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem kwlifikowanego podpisu elektronicznego. Jest on równoznaczny z podpisem własnoręcznym i wywołuje takie same skutki prawne. Wykorzystując podpis zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udaniado urzędu.
 
W celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP należy:
 • założyć konto platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/) lub na stronie Profilu Zaufanego (PZ) (https://pz.gov.pl/)
  • kliknąć na Zarejestruj się
  • wypełnić formularz, m. in. wpisać imię, nazwisko, PESEL, login, hasło
 • po prawidłowym wypełnieniu formularza system wyśle  wniosek, w formie elektronicznej, o potwierdzenie profilu zaufanego,
 • w ciągu 14 dni od daty utworzenia konta na ePUAP lub na stronie PZ (po tym terminie wniosek uważa się za wycofany), zgłosić się osobiście do jednego z dwóch punktów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Zespołu Obsługi Klienta lub Delegatury PUW w Słupsku), z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem) w celu uwierzytelnienia swojej osoby i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą profil zaufany. Po zweryfikowaniu danych z wniosku z danymi z profilu użytkownika tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL i identyfikatora użytkownika urzędnik potwierdzi profil zaufany. O utworzeniu profilu zaufanego klient zostanie poinformowany e-mailem. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat.
 • Profil zaufany można potwierdzić w punktach zlokalizowanych m. in. w 16 urzędach wojewódzkich i ich delegaturach, w oddziałach ZUS, urzędach skarbowych i konsulatach.
 
Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się na stronie ePUAP - kliknąć na Znajdź punkt potwierdzający  i  po ukazaniu się wyszukiwarki wpisać np. nazwę miejscowości i kliknąć na Filtruj - wyświetli się lista punktów znajdujących się w danej miejscowości.
Ważne jest przy tym, że usługi elektronicznej administracji są odmiejscowione. Oznacza to, że wolno wybrać dowolną placówkę spośród oferowanych przez administrację.
 
Profil zaufany ePUAP nie zostanie potwierdzony w przypadku:
 • przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tych dokumentów, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych oraz w przepisach dotyczących dokumentów paszportowych, 
 • niezgodności danych dotyczących: imienia, nazwiska, numeru PESEL i identyfikatora użytkownika,
 • przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 
Jeśli osoba wnioskująca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, ma ona możliwość potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP i utworzenia swojego profilu zaufanego samodzielnie, przy pomocy tzw. „samozaufania”.  
 
Profil zaufany można również potwierdzić bankowością online, wizyta w urzędzie nie będzie
już wymagana. Więcej informacji na stronie Profilu Zaufanego.
 
Przedłużenie ważności profilu zaufanego - przedłużenie możliwości korzystania z profilu zaufanego, polegające na unieważnieniu własnego ważnego profilu i utworzeniu nowego profilu podczas jednej operacji użytkownika, niewymagającej wizyty w urzędzie, będącym podmiotem potwierdzającym.
 
Przed upływem 3 letniego okresu ważności profilu zaufanego ePUAP, właściciel profilu może dokonać przedłużenia jego ważności:
 • samodzielnie poprzez podpisanie go własnym profilem zaufanym ePUAP,
 • w punkcie potwierdzającym profil zaufany - w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku o przedłużenie ważności profilu na ePUAP.
 
Po upływie 3 letniego okresu ważności profilu zaufanego ePUAP tj. po jego wygaśnięciu należy złożyć elektronicznie nowy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP i przed upływem 14 dni od daty przesłania wniosku zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem do wybranego punktu potwierdzającego, w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.
 
Unieważnianie profilu zaufanego ePUAP.
Profil zaufany ePUAPtraci ważność w przypadku:
 • potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
 • usunięcia konta użytkownika,
 • zmiany danych określających profil zaufany ePUAP użytkownika,
 • z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
 • wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.
 
Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może również samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP.
 
Wnioski o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego posiadają jedynie postać elektroniczną. Wnioski elektroniczne muszą być złożone wyłącznie poprzez platformę ePUAP. W przypadku unieważniania profilu zaufanego osoba samodzielnie na ePUAP dokonuje unieważnienia swojego profilu zaufanego lub zgłasza się w punkcie potwierdzającym i tam wypełnia wniosek papierowy. Wzory wniosków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).
 
2. OPŁATY SKARBOWE:
 
Nie dotyczy.
 
3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie, po zgłoszeniu się przez osobę wnioskującą o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP do punktu potwierdzającego.
 
4. UWAGI:
 
Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP powinna w celu jego bezpośredniego wykorzystywania:
 • zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie,
 • nieudostępniać swojego konta osobom trzecim,
 • niezwłocznie unieważnić profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad swoim kontem.


 

5. PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz. U. poz. 570)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 1626)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się