2017-02-15

Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP

 
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 


:Punkty potwierdzania profilu zaufanego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
Biuro Logistyki
Oddział Kancelaria Ogólna
Zespół Obsługi Klienta
 
Kontakt:
tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317
wejście IV - B
 
 
Delegatura PUW w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
 
Kontakt:
 
 • tel. 59 846 84 20; 59 846 84 56
  fax: 59 842 37 31
  nr pokoju: 319, 324; III piętro
   
 •  tel. 59 846 84 36
   nr pokoju: 348; III piętro
 
Godziny potwierdzania, unieważniania, przedłużania ważności profilu zaufanego:
od poniedziałku do piątku 7.45 - 15.45
 
1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Profil zaufany ePUAP (PZ) to zestaw danych opisujących osobę fizyczną posiadającą konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego, m. in. przez  wojewodę. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem kwlifikowanego podpisu elektronicznego. Jest on równoznaczny z podpisem własnoręcznym i wywołuje takie same skutki prawne. Wykorzystując podpis zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udaniado urzędu.
 
W celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP należy:
 • założyć konto platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/) lub na stronie Profilu Zaufanego (PZ) (https://pz.gov.pl/)
  • kliknąć na Zarejestruj się
  • wypełnić formularz, m. in. wpisać imię, nazwisko, PESEL, login, hasło
 • po prawidłowym wypełnieniu formularza system wyśle  wniosek, w formie elektronicznej, o potwierdzenie profilu zaufanego,
 • w ciągu 14 dni od daty utworzenia konta na ePUAP lub na stronie PZ (po tym terminie wniosek uważa się za wycofany), zgłosić się osobiście do jednego z dwóch punktów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Zespołu Obsługi Klienta lub Delegatury PUW w Słupsku), z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem) w celu uwierzytelnienia swojej osoby i dokończenia procesu zakładania profilu zaufanego przez osobę potwierdzającą profil zaufany. Po zweryfikowaniu danych z wniosku z danymi z profilu użytkownika tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL i identyfikatora użytkownika urzędnik potwierdzi profil zaufany. O utworzeniu profilu zaufanego klient zostanie poinformowany e-mailem. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat.
 • Profil zaufany można potwierdzić w punktach zlokalizowanych m. in. w 16 urzędach wojewódzkich i ich delegaturach, w oddziałach ZUS, urzędach skarbowych i konsulatach.
 
Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się na stronie ePUAP - kliknąć na Znajdź punkt potwierdzający  i  po ukazaniu się wyszukiwarki wpisać np. nazwę miejscowości i kliknąć na Filtruj - wyświetli się lista punktów znajdujących się w danej miejscowości.
Ważne jest przy tym, że usługi elektronicznej administracji są odmiejscowione. Oznacza to, że wolno wybrać dowolną placówkę spośród oferowanych przez administrację.
 
Profil zaufany ePUAP nie zostanie potwierdzony w przypadku:
 • przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu lub braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tych dokumentów, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych oraz w przepisach dotyczących dokumentów paszportowych, 
 • niezgodności danych dotyczących: imienia, nazwiska, numeru PESEL i identyfikatora użytkownika,
 • przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 
Jeśli osoba wnioskująca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, ma ona możliwość potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP i utworzenia swojego profilu zaufanego samodzielnie, przy pomocy tzw. „samozaufania”.  
 
Profil zaufany można również potwierdzić bankowością online, wizyta w urzędzie nie będzie
już wymagana. Więcej informacji na stronie Profilu Zaufanego.
 
Przedłużenie ważności profilu zaufanego - przedłużenie możliwości korzystania z profilu zaufanego, polegające na unieważnieniu własnego ważnego profilu i utworzeniu nowego profilu podczas jednej operacji użytkownika, niewymagającej wizyty w urzędzie, będącym podmiotem potwierdzającym.
 
Przed upływem 3 letniego okresu ważności profilu zaufanego ePUAP, właściciel profilu może dokonać przedłużenia jego ważności:
 • samodzielnie poprzez podpisanie go własnym profilem zaufanym ePUAP,
 • w punkcie potwierdzającym profil zaufany - w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku o przedłużenie ważności profilu na ePUAP.
 
Po upływie 3 letniego okresu ważności profilu zaufanego ePUAP tj. po jego wygaśnięciu należy złożyć elektronicznie nowy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP i przed upływem 14 dni od daty przesłania wniosku zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem do wybranego punktu potwierdzającego, w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.
 
Unieważnianie profilu zaufanego ePUAP.
Profil zaufany ePUAPtraci ważność w przypadku:
 • potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
 • usunięcia konta użytkownika,
 • zmiany danych określających profil zaufany ePUAP użytkownika,
 • z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
 • wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.
 
Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może również samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP.
 
Wnioski o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego posiadają jedynie postać elektroniczną. Wnioski elektroniczne muszą być złożone wyłącznie poprzez platformę ePUAP. W przypadku unieważniania profilu zaufanego osoba samodzielnie na ePUAP dokonuje unieważnienia swojego profilu zaufanego lub zgłasza się w punkcie potwierdzającym i tam wypełnia wniosek papierowy. Wzory wniosków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).
 
2. OPŁATY SKARBOWE:
 
Nie dotyczy.
 
3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie, po zgłoszeniu się przez osobę wnioskującą o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP do punktu potwierdzającego.
 
4. UWAGI:
 
Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP powinna w celu jego bezpośredniego wykorzystywania:
 • zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie,
 • nieudostępniać swojego konta osobom trzecim,
 • niezwłocznie unieważnić profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad swoim kontem.


 

5. PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz. U. poz. 570)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 1626)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..