2019-04-05

Wydawanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych

Wydanie kopii dokumentacji osobowo - płacowej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 123 poz. 698) oraz Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 748).
 
Wymagane dokumenty: Wniosek o uzyskanie kopii dokumentów osobowo- płacowych.
 
Wniosek powinien zwierać:
 
1. nazwę zlikwidowanej jednostki organizacyjnej
2. dane osoby poszukującej akta:
- nazwisko i imię (nazwisko rodowe)
- data urodzenia
- imię ojca
- adres do korespondencji
- telefon kontaktowy
3. okres zatrudnienia.
4. nazwę dokumentu
5. własnoręczny podpis lub upoważnienie od wnioskodawcy do odbioru dokumentów.
 
Opłaty: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: czas oczekiwania do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 
Odwołania: brak trybu odwoławczego.
 
Miejsce załatwienia sprawy: dokumenty i wnioski należy składać w Zespole Obsługi Klienta lub w Biurze Logistyki w Oddziale Archiwum Pomorskiego Urzędub  Wojewódzkiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, pokój 57, parter. Informacje uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 497), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 -15.45.
 
W przypadku poszukiwania dokumentów osobowo-płacowych przedsiębiorstw zlikwidowanych lub przekształconych, proponujemy skorzystać z bazy przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej na stronie Archiwum Państwowego pod adresem:
 
 
oraz stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:
 
 
W przypadku braku informacji w powyższych bazach proponujemy zwrócić się z zapytaniem do Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek.
 
tel. 22 72 47 605, faks 22 72 48 261

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się