2018-05-24

Przeciwdziałanie oszustwom finansowym oraz korupcji

Przeciwdziałanie oszustwom finansowym oraz korupcji
– zgłaszanie sygnałów ostrzegawczych

 

Dochodzenia w sprawach dotyczących korupcji i poważnych uchybień oraz nadużyć na szkodę budżetu UE w instytucjach unijnych są prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych lub Unii Europejskiej (UE) odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów (powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. Dz. U. 2003, nr 119). Prace Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE
w Ministerstwie Finansów wspiera Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów.

 

Dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w ramach Programów EWT (w tym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014 – 2020), przez Instytucję Zarządzającą Programami EWT (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl. Informacje mogą być przekazywane w języku polskim lub angielskim.

 

Dodatkowo, oprócz możliwości zawiadomienia krajowych organów ścigania, każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości. Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:

1) za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu;

2) pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;

3) e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm .

Prosimy o zapoznanie się z katalogiem najważniejszych sygnałów ostrzegawczych.

Załączniki

  Katalog najważniej...egawczych.pdf 144,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się