2020-01-10

Weryfikacja administracyjna wydatków w projektach EWT

Weryfikacja administracyjna wydatków zadeklarowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk

Przeciwdziałnie oszustwom fiansowym oraz korupcji - zgłaszanie sygnałów ostrzegawczych

A. Miejsce załatwienia sprawy

  • Wnioski o płatność wraz z załącznikami należy przekazywać za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Pozostałą dokumentację wymaganą przez Krajowego Kontrolera w wersji papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27, pokój 385 /III piętro/
  • Komórka organizacyjna: samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy do spraw kontroli krajowej

 

B. Wymagane dokumenty

Krajowy Kontroler przeprowadza weryfikację administracyjną na podstawie informacji zawartych, w szczególności, w:

·         umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i wszystkimi aneksami lub zmianami,

·         umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Beneficjentem Wiodącym a beneficjentem wraz ze wszystkimi załącznikami i wszystkimi aneksami lub zmianami,

·         wniosku o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami,

·         w przypadku wydatków rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych – dokumentach potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, w tym:

-  dowodach księgowych dotyczących poniesionych wydatków (fakturach, rachunkach itp.) oraz dokumentach potwierdzających zapłatę (np.: wyciągach bankowych),

-  umowach z wykonawcami dostaw lub usług,

-  protokołach odbioru lub przyjęcia dostarczonych towarów lub usług oraz innych dokumentach potwierdzających odbiór lub wykonanie prac,

-  innych dokumentach koniecznych do potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności wydatków,

·         w przypadku wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków – dokumentach składających się na ścieżkę audytu, określoną w art. 25 ust. 1 lit. c-e rozporządzenia delegowanego,

·         oświadczeniu beneficjenta o kwalifikowalności VAT;

 

C. Podstawy prawne

 

·         Porozumienie w sprawie powierzenia Wojewodzie Pomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 21 października 2015 r.

 

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna",

·         Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

·         Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

·         Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

·         Dokumenty zatwierdzone przez Wspólny Sekretariat, Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący, mające zastosowanie do wdrażania danego programu,

·         Wytyczne ministra ds. rozwoju regionalnego wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, które mają zastosowanie do Programów Interreg VA 2014-2020.

 

D. Termin załatwienia sprawy

·         Wnioski o płatność należy przekazywać w ciągu 15 dni kalendarzowych od  zakończenia   okresu objętego wnioskiem o płatność. Krajowy Kontroler przeprowadza weryfikację administracyjną, w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia pierwszej wersji wniosku o płatność przez beneficjenta.

 

E. Sposób/forma załatwienia sprawy

Po zakończeniu weryfikacji administracyjnej Krajowy Kontroler sporządza, podpisuje i przekazuje beneficjentowi Informację o wyniku weryfikacji administracyjnej oraz zatwierdza wniosek o płatność w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.

 

F. Tryb odwoławczy

Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez Krajowego Kontrolera na czas oznaczony, na wniosek beneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

 

Zastrzeżenia rozpatruje Krajowy Kontroler w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań, każdorazowo przerywa bieg terminu. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Krajowy Kontroler ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

 

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Krajowy Kontroler, po rozpatrzeniu zastrzeżeń beneficjenta, sporządza i przekazuje beneficjentowi pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń albo uzasadnienie odmowy skorygowania ustaleń.  Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, od przedstawionego stanowiska nie przysługuje możliwość złożenia dalszych zastrzeżeń.

 

Wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku rozstrzygnięcia zastrzeżeń zostaną zatwierdzone przez Krajowego Kontrolera w kolejnym wniosku o płatność, w którym zostaną one przedstawione przez beneficjenta (nie dotyczy końcowego wniosku o płatność).

 

F. Kontakt

 

Sekretariat Wydziału Kontroli

tel. 58 30 77 368

fax 58 30 77 106

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się