2014-10-31

Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności statutowej

Miejsce załatwienia sprawy (złożenia dokumentów):
Wniosek i wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

lub złożyć:

 • Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  pok. nr 60
 • Kancelaria Ogólna Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  wejście IV - B

 

Opis sprawy:
Zezwolenie na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

Podstawy prawne:

Art. 22 pkt 3, art. 67 ust. 1-2a i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. poz. 1532).

 

Strona (Zainteresowany):
Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje
i stowarzyszenia.

 

Warunki załatwienia sprawy:

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot występujący:

1) spełnia warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) przedstawi wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,

4) nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.

W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów Wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do uzupełnienia braków formalnych lub do przedstawienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że nieuzupełnienie braków formalnych lub niedołączenie dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Sposób załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej, działając z upoważnienia Wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie Wojewoda bierze pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydając zezwolenie, Wojewoda wpisuje placówkę do rejestru placówek..

 

Sposób wszczęcia postępowania:
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Wniosek:

Podmiot ubiegający się o zezwolenieskłada wniosek zawierający:

1) nazwę placówki,

2) adres placówki,

3) numer telefonu i faksu oraz adres e-mail placówki,

4) przeznaczenie placówki,

5) liczbę miejsc dla mieszkańców,

6) strukturę zatrudnienia i zakres usług świadczonych w placówce,

7) dane o podmiocie występującym z wnioskiem: nazwa, adres, numery telefonu i faksu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail osoby reprezentującej lub pełnomocnika,

8) dane o osobie, która będzie kierowała placówką: imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu,

9) wnoszony czas wydanie zezwolenia (określony, nieokreślony),

10) miejscowość, datę i podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku,

10) zestawienie dołączonych dokumentów (załączniki),

11) potwierdzenie przyjęcia wymienionych we wniosku załączników (miejscowość, data i podpis osoby przyjmującej wniosek).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowana placówka.
 2. Zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
 3. Koncepcja prowadzenia placówki.
 4. Informacja o sposobie finansowania placówki.
 5. Informacja o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego.
 6. Informacja o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką.
 8. Zaświadczenie (dotyczące osoby, która będzie kierowała placówką), że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 9. Oświadczenie, że (podmiot występujący o zezwolenie) nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–6ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
 10. Klauzula informacyjna.

 

Termin załatwienia:
Do 44 dni od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych z dołączonymi wymaganymi dokumentami.

 

Opłaty:
Wydane zezwolenia (decyzji) nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

 

Odwołanie:
Od wydanej decyzji w sprawie służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Pomorskiego.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1.   Oświadczenie o niekaralności za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–6ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zawarta w oświadczeniu klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2.   Kopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, w innym przypadku oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu.

3.   Podmiot występujący o zezwolenie powinien okazać, najpóźniej w trakcie oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka zapewniająca całodobowa opiekę, osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku:

 • zależną od przyjętej formy zapewnienia wyżywienia, opisanej w koncepcji prowadzenia placówki, decyzję właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzania lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.);
 • zależną od sposobu zapewnienia miejsca pobytu, opisanego w koncepcji prowadzenia placówki, w sytuacji posiadania dźwigu osobowego i pokoi mieszkalnych na kilku kondygnacjach, decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację windy i księgę rewizyjną windy;
 • projekt budowlany obiektu będącegosiedzibą placówki. W szczególności istotne są zwięzły opis techniczny i część rysunkowa zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym wchodzącym w skład ww. projektu budowlanego.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..