2016-03-22

Stan przyjmowanych spraw

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego- link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).
 

Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją i stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).
 

Sprawy wpływające do Urzędu są ewidencjonowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie pismo zostaje skierowane do sekretariatu właściwej w sprawie komórki organizacyjnej – wydziału, biura lub zespołu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Dyrektorowi Wydziału, Biura lub Kierującemu Zespołem, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 

O stanie przyjętej do Urzędu sprawy można dowiedzieć się bezpośrednio w sekretariacie komórki organizacyjnej Urzędu, w zakresie zadań której znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.
 

Zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin PUW, który jest dostępny w zakładce Regulamin Urzędu na stronie pod adresem:

http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/regulamin-urzedu/75458_regulamin-pomorskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-gdansku.html


Ponadto, wykazy zadań realizowanych przez komórki organizacyjne są zamieszczone w niniejszym Biuletynie na stronach dotyczących poszczególnych komórek Urzędu.
 

Rodzaje spraw załatwianych w Urzędzie.

 

Informacje o stanie przyjmowanych spraw są również udzielane na wniosek.

 

Klienci mogą śledzić realizację wniosków paszportowych na stronie internetowej:  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy