2016-03-22

Stan przyjmowanych spraw

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego- link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).
 

Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją i stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).
 

Sprawy wpływające do Urzędu są ewidencjonowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie pismo zostaje skierowane do sekretariatu właściwej w sprawie komórki organizacyjnej – wydziału, biura lub zespołu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Dyrektorowi Wydziału, Biura lub Kierującemu Zespołem, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 

O stanie przyjętej do Urzędu sprawy można dowiedzieć się bezpośrednio w sekretariacie komórki organizacyjnej Urzędu, w zakresie zadań której znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.
 

Zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin PUW, który jest dostępny w zakładce Regulamin Urzędu na stronie pod adresem:

http://uwgdansk.bip.gov.pl/regulamin-urzedu/75458_regulamin-pomorskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-gdansku.html


Ponadto, wykazy zadań realizowanych przez komórki organizacyjne są zamieszczone w niniejszym Biuletynie na stronach dotyczących poszczególnych komórek Urzędu.
 

Rodzaje spraw załatwianych w Urzędzie.

 

Informacje o stanie przyjmowanych spraw są również udzielane na wniosek.

 

Klienci mogą śledzić realizację wniosków paszportowych na stronie internetowej:  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się