2014-12-18

Udostępnianie informacji publicznych

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www Urzędu, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie.


W przypadku niezamieszczenia informacji w Biuletynie dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
 

Więcej informacji dot. udostępniania informacji publicznej na wniosek znajduje się w zakładce: Informacje nieudostępnione w BIP  tj. na stronie pod adresem: http://uwgdansk.bip.gov.pl/informacje-nieudostepnione-w-bip/informacje-nieudostepnione.html


Poniżej załączono wzory wniosku:

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word) - w formie dostępnej cyfrowo

     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych


Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Pomorski,
       adres:
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 

2.    Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
       iod@gdansk.uw.gov.pl

 

3.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie

       informacji publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
       do informacji publicznej;

2)    nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3)    nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4)    nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

       profilowania;

5)    będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących

       przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 

4.    Posiadają Państwo prawo:

1)  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

2)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

5.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

  

Załączniki

  Wzór wniosku_2020.docx 13,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku_2020.pdf 96,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku dost... cyfrowo.docx 15,42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się