2019-12-13

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności: spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

A. Miejsce załatwienia sprawy

 • Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Klienta, Wejście IV – B w godzinach:
  • Poniedziałek 7.45 - 15.45
  • Wtorek 7.45 - 18.00
  • Środa 7.45 - 15.45
  • Czwartek 7.45 - 15.45
  • Piątek 7.45 - 15.45
 • Komórka organizacyjna:
  Oddział Kontroli w Wydziale Kontroli bądź wydział właściwy ze względu na merytorykę sprawy.

B. Wymagane dokumenty

 • wniosek – złożony osobiście, przesłany pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a także ustnie do protokołu.

C. Podstawa prawna

 • art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

D. Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, zgodnie z art. 237 § 1 kpa, w związku z art. 244 § 1 kpa.

E. Sposób/forma załatwienia sprawy/tryb odwoławczy

 • Wniosek należy skierować do Wojewody Pomorskiego i przesłać:
  • na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 
  • lub złożyć osobiście w Zespole Obsługi Klienta,
  • lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl,
  • lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na platformie ePUAP(http://epuap.gov.pl)(w tym przypadku w celu złożenia skargi do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP) korzystając z usługi udostępnionej przez PUW: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
    
 • Forma załatwienia sprawy - Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku.
 • bez trybu odwoławczego

F. Kontakt

 

Kierownik Oddziału Kontroli

tel. 58 30-77-236

fax 58 30-77-106

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się