2018-11-20

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie listy podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa pomorskiego

 

Nowelizacyjna ustawa z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) z dniem 1 stycznia 2019 r. nakłada nowe zadania na wojewodę m.in. obowiązek prowadzenia, zgodnie z art. 11 d ust. 1, listy organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. W związku z powyższym wpis na ww. listę będzie możliwy od dnia 1 stycznia przyszłego roku i znajdzie zastosowanie do otwartych konkursów ofert przeprowadzonych w 2019 r. na realizację zadań w 2020 r. Ustawa w art. 11 d również reguluje odrębne, szczegółowe, warunki uzyskania wpisu w zakresie trzech zagadnień: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji. Zgodnie z zapisami ustawy wpis na listę, odmowa wpisu oraz wykreślenie organizacji pozarządowej z listy odbywać będzie się w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej w oparciu o ww. art. 11 d.

 

Wykreślenie z listy wojewody będzie również możliwe po nadesłaniu przez starostę do wojewody informacji o zaniechaniu współpracy z daną organizacją i rozwiązaniu z nią umowy na świadczenie usług w danym powiecie.

 

Listę organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 11 d ust. 15, wojewoda będzie udostępniał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z informacją o organizacjach pozarządowych wykreślonych z listy, datą oraz przyczynami wykreślenia.

Listy Wojewody Pomorskiego 

Link: listy wojewody

 

Warunki wpisu na listę wojewody

Link: Warunki wpisu na listę wojewody 

 

Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkoleń oraz kursów dokształcających w zakresie poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

1. Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000021621) - decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr DZP-VII-692-21/18.

Strona internetowa :http://zbpo.org.pl

 

Więcej informacji w zakładce aktualności darmowej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci

 

Strona darmowej pomocy prawnej

Zapraszamy na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej zagadnieniom nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwu obywatelskiemu, mediacji oraz edukacji prawnej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.

w szczególności zapraszamy na zakładkę: Dla wykonawców:  

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się